هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استفاده مجدد از فضاهای یک خانه

اين پروژه از ايده استفاده مجدد از فضاهاي موجود در يک خانه که بيش از 40 سال پيش احداثشده، برخاسته است و براي توليد مسکن مستقل براي هر يک از اعضاي خانواده با محدوديت حفظ ماهيت ساختمان، کوشش شده تا کمترين تغييرات اعمال شود و از جزئيات اصلي که بهنوبه خود بايد در پروژه جديد ادغام شود، محافظت به عمل آيد.يکي از مهمترين عوامل دخيل در طراحي، مکان اين ملک بوده که عمارتي است در يک باغ رو به ترافيک و در نقطه اوج بصري بين چند خيابان که باعث ورود سروصداي بيشازحد، حريم خصوصي بسيار کم و جريان باد زياد که تأثير مستقيم بر روي نماي اصلي خانه دارد ،ميگردد. علاوه بر اين پروژه رو به جنوب قرار گرفته که به معني جذب گرماي زياد در طول تابستان است.

اين شرايط منجر به پوشش دادن عوامل محيطي توسط معمار شده است، بهعنوانمثال براي ايجاد يک فضاي انتقالي بين حريم خصوصي و عمومي، بدون از دست دادن ارتباط بين اين دو همزمان تأثير عوامل محيطي نيز کاهشيافته است.اين مهم با طراحي نماي دوبل حاصلشده است، شيشه رفلکس با توجه به مزاياي بسيار زياد آن براي نما بهکاررفته است، از جمله اينکه اجازه ديد به بيرون ميدهد اما ديد به داخل را محدود ميکند و به اتاقها حريم خصوصي ميدهد. علاوه بر اين، پنجرهها به شکل مربع طراحيشدهاند که با اثر مستقيم باد مقابله ميکنند و به مسير باد بدون اثرگذاري بر نماي داخلي اجازه جريان ميدهند، اين نما به فيلتر کردن نور خورشيد و تنظيم درجه حرارت آسايش کمک مينمايد.

فضاي داخل نشاندهنده ريتم و هماهنگي است و با استفاده از رنگهاي نقاشي سياهقلم، نورپردازي موجب بازي نور از شدت زياد بهشدت کم ميشود که با نورپردازي بيرون در تضاد قرار دارد، نتيجتاً اين پروژه فرصتي براي تجربه روشهاي مختلف زندگي با توجه به فضايي که انسان در آن قرار دارد را فراهم نموده است.