هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طراحی یک اقامتــگاه لوکس

براي احداث برج One Madison کارفرما در نظر داشت يک اقامتگاه لوکس فاخر، شامل انواع مختلف واحدهاي آپارتماني، هر يک بهمنظور به حداکثر رساندن کارايي فضا و چشمانداز طراحي شود. مضاف بر اين چالش، کارفرما براي تسريع ساخت نياز به يک ساختوساز مستمر فازبندي شده داشت.

اين برج از يک مدولار يا پلاگين طراحي مفهومي استفاده نموده و از طريق غلافهاي مکعب شکل، جرم ساختمان را ساختارشکن کرده است و به آن حسي از سبکي کنسولهاي معلق شده از تنه اصلي سازه ميدهد. اين فرمهاي مکعب شکل، کف طبقات برج را از مساحت 822 مترمربع به 1000 مترمربع گسترش داده و به واحدهاي مختلف آپارتماني، برخي با تراس، اجازه شکلگيري دادهاند.

برج One Madison با طرحبندي باز و کشيده از کف تا سقف شيشهاي و 360 درجه ديد به شهر نيويورک ويژگي پيدا کرده است. در طراحي سازه برج، مهاربند جانبي بهجاي محيط اطراف ساختمان در مرکز قرار دادهشده و شکل صليبي ديوار برشي بين اتاقها و چاهک آسانسور پنهان گشته تا تأثير سوء آن بر طرحبندي فضاها به حداقل برسد. در مهندسي طراحي اين ساختمان نيز يک "سيستم ميراگر مايع تنظيمشده" براي کاهش حرکت جانبي ناشي از باد و ارتعاشات لرزهاي تعبيهشده که در سازه ساختمان در سطح بام گنجانيده شده است.

يکي ديگر از جنبههاي کليدي اين طرح، خلق يک ساختمان مدرن بوده که مکمل بافت پارک ميدان مديسون و معماري کلاسيک محله باشد. بدنه اصلي برج از شيشه به رنگ برنز خاکي پوشيده شده و باعث گرديده با سنگآهک و سنگتراشي ساختمانهاي قديميتر همجوار خود ترکيب شود. فرم بلند و باريک اين برج نيز دو ساختمان همسايه معروف آن، Flatiron و برج MetLife را تعريف مينمايد و باعث ايجاد يک پيشرفت خطي ظريف بين سه برج ميگردد.

طراحي برج One Madison ساده و درعينحال متمايز و قابلتوجه است و درک ظريفي را ميرساند که اغلب در معماري معاصر نيز يافت نميشود. شکل بلند و باريک آن و مهندسي نوآورانهاش محدوديتهاي آسمانخراشهاي امروز را از ميان برداشته و جايگاه خود را در پيکره نگاري خط آسمان شهر نيويورک به دست آورده است.