دانش ایرانی به کمک بحران زلزله می آید

شمار نشریه : 193

درحاليکه وقوع زلزلههاي متعدد در سالهاي اخير، ايمنسازي و مقاوم کردن ساختمانها در برابر اين حادثه را به ضرورتي انکارناپذير تبديل کرده است، همچنان در ساختوساز اغلب ساختمانهاي نوساز کشور بديهيترين اصول اوليه ايمني رعايت نميشود. برخلاف تصور بسياري از مردم، استفاده از شيوههاي سبکسازي ساختمان اغلب نهتنها هزينهبر و پرزحمت نيستند بلکه ميتوانند زمان و هزينه ساختوساز را هم کاهش دهند. نمونهاي از اين قبيل دستاوردها موفقيت محققان يک شرکت دانشبنيان کشور در ساخت ديوارهاي پيشساخته فوق سبک ضد زلزله است. ديوارهاي کامپوزيت معدني «ايزي وال» که در قالب پانلهاي پيشساخته با ابعاد طولي دلخواه در اختيار سازندگان ساختمان قرار ميگيرد، از سبکترين ديوارهاي پيشساخته کشور هستند که با استفاده از آن ميتوان ساختمانها را سبکتر، ايمنتر، ارزانتر و سريعتر ساخت. در اين زمينه خبرنگار پيام ساختمان گفتگويي با مهندس بهزاد آقا محمدي طراح پانلهاي کامپوزيت مسلح معدني، در قالب شرکت تعاوني دانشبنيان "بناي رسيس" انجام داده که با هم ميخوانيم:

ويژگيهاي خاص ديوار کامپوزيت معدني چيست و تاکنون کداميک از کشورهاي دنيا به اين فناوري دستيافتهاند؟ 

ديوار کامپوزيت مسلح معدني بهصورت پانل مسلح طراحي و توليد ميشود و براي اولين بار در جهان در اين شرکت دانشبنيان طراحي و توليدشده که سند منحصربهفرد بودن آن نيز ثبت اختراع محصول در بيش از 10 کشور ازجمله آمريکاست. از خواص ويژه اين پانل ميتوان به مقاومت بالا در برابر زلزله، وزن بسيار سبک، سرعت اجراي بسيار بالا، مقاومت در برابر آتش، حرارت، صوت و نيز صرفه اقتصادي قابلملاحظه آن نام برد . همچنين به جهت ذات معدني اين محصول که فاقد آزبست است، براي طبيعت بيضرر بوده و در زمره محصولات سبز دستهبندي ميشود.

استفاده از ديوار کامپوزيت مسلح معدني چه مزايايي از لحاظ ايمني و چه مزايايي براي فعالان ساختوساز دارد؟

اين محصول با توجه به دانش ايراني و مواد اوليه آن با نظر داشتن سرعت اجراي بالا و وزن فوق سبک، ميتواند ضمن سبکسازي قابلتوجه در سازه، سرعت تکميل ساختمان را بسيار اقتصادي نموده و از اين نظر ضمن افزايش عمر بنا در برابر زلزله و آتشسوزي، براي اربابان صنعت ساختمان نيز مقرونبهصرفه است.

استفاده از اين فناوري چقدر توجيه اقتصادي در بر دارد؟

دانش نو و فناوري بومي اين محصول باعث شده تا در مقابل ساير محصولات نسبتاً مشابهي خارجي از قيمت فوقالعاده مناسبي برخوردار باشد و ميزان وابستگي محصول و ماشينآلات آن به منابع خارجي نيز تا حد صفر کاهش پيدا کند.

اين محصول در صورت بهکارگيري آن در ساختوسازها و وقوع زلزله، چقدر ميتواند به ايمني ساختمانها کمک کند؟

 طبق جديدترين آزمون انجامشده در آزمايشگاه ميز لرزان دانشگاه صنعتي شريف، اين محصول موفق شد تا 9 ريشتر زلزله را بهصورت کاملاً امن پشت سر گذاشته و بدون کمترين خسارتي،  از اين آزمون هم سربلند بيرون آيد .

استفاده از اين دستاورد چقدر قيمت تمامشده ساختمان را کاهش ميدهد ؟

طبق توضيحات پيشين، باتوجه به مقوله سبکسازي، سرعت، محصول بومي و نيز عدم نياز به پلاستر گچوخاک در سازه ، زمان و بهاي تمامشده سازه را ميتواند تا 15 درصد کاهش دهد.

پيشنهاد شما براي ترغيب فعالان اين حيطه براي بهکارگيري اين نوع فناوريها در صنعت ساختمان چيست؟

 ما بهعنوان مخترع و طراح هيئترئيسههاي مقاوم در برابر زلزله ايزي وال اميدواريم  دستاندرکاران صنعت ساختمان بيشازپيش به فکر جان و مال همميهنان خود در مواقع زلزله و آتشسوزي باشند و از اين منظر استفاده از مصالح دانشمحور بومي براي کشور زلزلهخيز ايران را همواره مدنظر قرار دهند. بديهي است صرفه اقتصادي محصول هم ميتواند هدر رفت مواد اوليه و سرمايههاي ملي را تا حد قابلملاحظهاي کاهش دهد.

خواسته شما بهعنوان يک محقق از مسئولان در زمينه حمايت از پژوهش و توليد و فناوريهاي داخلي چيست؟

 متأسفانه حمايتهاي دولتي در اين حوزه در قالب شعار بوده و به واقعيت تبديل نميشود. اميدواريم نگاه مسئولين کلان و خرد کشور در اطمينان به دانش  نيروهاي بومي و حمايت از آنها نگاهي از سر ترحم نبوده و با ايمان قلبي حمايت همهجانبه خود را سرلوحه امور خود قرار دهند و از اين منظر،توسعه سريعتر محصولات دانشبنيان در کشور را باعث شوند.