هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

من جرب المجرب!

آن يکي پرسيد اشتر را که هي

از کجا مي آيي اي فرخنده پي؟.

گفت از حمام گرم کوي تو

گفت خود پيداست از زانوي تو!

البته اين طور هم نيست که حمام گرم رفتن شترها و ساعت ها در خزينه آن خفتن و گل و آلودگي از بدن و زانو پاک کردن فقط در ازمنه قديم ممکن باشد. اين روز و روزگار اگر چه شتري در کوي و برزن نيست که آدم به قد و بالا و سرزانوي کَبَره بسته آن نگاه کند، ولي ضرب المثل"شتر" پابرجاست و مستاجري (و لاجرم دربدري و خونجگري) مثل يک شتر زبان نفهم، پشت در خانه استجاري بسياري ميخوابد؛ به غير از کساني مثل ما که در شرکت تعاوني مسکن ادارهشان ثبت نام کرده و بعد از مدت کمي (حدود 15 سال) و پرداخت مبالغ اندکي (خودتان افزايش قيمت ها را از 15 سال پيش تا امسال محاسبه کنيد) توانستند يک خانه بزرگ و دراندشت و دلباز را تحويل بگيرند. چي؟ آقا جان شما به"زانوي تو" چه کار داريد؟ حالا غرض از اين همه مقدمه چيني اين بود تا به کساني که معتقدند تخلفات و نواقص تعاوني هاي مسکن در سال هاي گذشته نشانگر ضعف در نظارت بر نحوه عملکرد آنها بوده و بر همين اساس نتيجه ميگيرند که با توجه به تجربه شکست فعاليت برخي تعاوني هاي مسکن در گذشته، بهتر است در واگذاري مجدد پروژه ها به اين بخش تجديد نظر شود اطمينان خاطر بدهيم که خوشبختانه مديران فعلي صنعت ساختمان از آنهايي نيستند که يک اشتباه را مدام تکرار کنند و درس هم نگيرند، بلکه خوشبختانه اين دوستان فقط اشتباه هاي جديد مرتکب ميشوند! خيالتان تخت!