قیمت بتن بر اساس مصرف سیمان نباشد

شمار نشریه : 193

گروه ساختوساز: نشست خبري کنفرانس و همايش روز بتن با حضور اعضاي هيئتمديره انجمن بتن ايران در مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي برگزار شد و موضوعاتي از قبيل مقاومت 50 مگاپاسکالي در سال 1404، استفاده از رويههاي بتن غلتکي بهجاي آسفالت درراهها، مسابقات دانشجويي بتن و ضرورت استفاده از سيمان بنايي مطرح شد.

بالا بردن سطح اطلاعات مردم

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، رئيس هيئتمديره انجمن بتن ايران، گفت: يازدهمين همايش روز بتن و پنجمين کنفرانس ملي بتن در تاريخ 15 و 16 مهرماه سال جاري در محل مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي تهران برگزار ميشود و ايراد سخنرانيهاي عمومي و تخصصي، معرفي طرحهاي برتر بتني کشور و تقدير از برگزيدگان مسابقات دانشجويي ازجمله برنامههاي اين همايش و کنفرانس علمي است.

هرمز فاميلي با بيان اينکه انجمن بتن ايران تلاش ميکند تا با ارتقاي سطح دانش عموم اين زيان را کاهش دهد، گفت: يکي از اصليترين اهداف در برگزاري اين همايش از ابتدا بالا بردن سطح اطلاعات مردم عادي در رابطه با استفاده از سيمان و بتن بوده است چراکه در سطوح دانشگاهي اقدامات مؤثري در اين رابطه انجام ميشود و بهتبع آن در زمينههاي تخصصي بتن پيشرفت خوبي داشتهايم اما اين اطلاعات تخصصي به سطوح عمومي جامعه انتقال داده نشده است.

وي با تأکيد بر اينکه ضعف دانش بتن در پروژهها عامل اصلي در اتلاف سيمان و بهرهگيري از خواص بتن است، افزود: سيمان يکي از صنايع آلاينده و انرژي بر است، بنابراين اگر سيماني را ميسازيم نبايد تلف شود تا ديگر مصرفکننده امروز در صف متقاضي سيمان سال آينده قرار نگيرد.

فاميلي با تأکيد بر اينکه بتن پس از آب پرمصرفترين مصالح ساختماني است، گفت: استفاده صحيح از بتن ميتواند ساختمانهاي مقاومتر و بادوامتر از ساير مصالح ايجاد کند. با توجه به مقاومت بالاي بتن و اينکه مواد تشکيلدهنده آن بهوفور در کشور ما وجود دارد، از سازههاي فولادي ارزانتر تمام ميشود.

رئيس هيئتمديره انجمن بتن ايران با بيان اينکه طي 10 سال اخير بيش از 40 تا 50 درصد در بحث بتن ارتقاي کيفيت و پيشرفت داشتهايم،تصريح کرد: هنوز جا براي پيشرفت زياد است و نياز است که در آييننامههاي ما مجدداً تجديدنظر شود تا بتنها بر اساس عملکرد و دوام خريداري شود چون هنوز افزودنيهاي ما استانداردهاي کافي را به دست نياورده است.بهعنوانمثال خيلي از مهندسان ما نميدانند که سيمان بنايي براي آجرکاري بهمراتب بهتر از سيمان پرتلند است و نيازي نيست که همهجا بيجهت از سيمان پرتلند استفاده شود.

فاميلي افزود: البته تفاوت قيمت نيز در اين موضوع تأثيرگذار است بهنحويکه بايد قيمت سيمان بنايي کمتر از سيمان معمولي تعيين شود که به اين موضوع توجه کافي نشده است.وي با تأکيد بر ضرورت فرهنگسازي و آشنايي عموم با اهميت استفاده از بتن باکيفيت اظهار داشت: بيتوجهي به اصول اوليه و ساده ساخت بتن از عواملي است که به افت کيفيت بتن مورداستفاده در ساختوسازها خصوصاً در بخش خصوصي منجر شده است. در بسياري از طرحهاي ساختماني ميبينيم که کارگران براي روان کردن بتن در مقابل چشم کارفرما، آب فراواني را به سيمان اضافه ميکنند درحاليکه در فرايند توليد بتن، آب، بزرگترين دشمن سيمان است و بايد در خصوص ميزان آب مصرفي کاملاً دقت کرد.

رئيس انجمن بتن با بيان اينکه 1500 تا 1600 مجري ساختوساز در اين همايش شرکت خواهند داشت ، بيان کرد: خلاصه مباحث کنفرانس در سايت و وبسايت انجمن منتشر خواهد شد . اگر سازندگان مسکن اطلاعات کاملتري از بتن داشته باشند، ميتوانند ساختمانهاي باکيفيتتر و بهتري ارائه نموده و عمر بتن را در ساختمانها به چند برابر افزايش دهند .

وي با اشاره به اينکه 100 توليدکننده بتن آماده در تهران فعاليت ميکنند،تصريح کرد: آئيننامهها و استانداردهاي اين بخش نيازمند تجديدنظر است، در حال حاضر بتن بر اساس مصرف سيمان قيمتگذاري ميشود درصورتيکه بايد بر اساس مقاومت و دوام قيمتگذاري شود.

فاميلي در ادامه با اشاره به اينکه در توليد يک تن سيمان 1.5 تن سنگآهک از بين ميرود و نيم بشکه نفت مصرف ميشود، گفت: نبايد به صادرات سيمان افتخار کنيم، بلکه بايد سيمان را در پروژههاي زيربنايي مانند سد، بيمارستان و... مصرف کنيم. با توجه به مصرف بالاي انرژي و آلودگي بسيار زيادي که  توليد سيمان دارد، بايد در مسير توسعه پايدار گام برداريم نه اينکه با صادرات سيمان از چهارگوشه کشور در خلاف جهت توسعه پايدار حرکت کنيم.

دانش بتن دانشگاه بالاتر از صنعت است

دبير انجمن بتن با اشاره به برگزاري کنفرانس و همايش روز ملي بتن در روزهاي 15 و 16 مهرماه سال جاري در مرکز تحقيقات ملي ساختمان از انعقاد تفاهمنامهاي با سازمان نظاممهندسي و سازمان نظام کارداني استان تهران بهمنظور ارتقاي دانش بتن در کشور خبر داد .

موسي کلهري با بيان اين مطلب، اظهار داشت: محور همايش روز بتن در سال جاري بتن 1404 است و ساز و کار آن تفاهمنامههايي است که در گذشته منعقدشده و با همکاري انجمن بتن و مرکز تحقيقات مسکن اجرايي خواهد شد و زمينه جهش و ارتقاي کيفيت بتن را در کشور فراهم خواهد کرد.

کلهري با اشاره به حلقه مفقوده ميان صنعت و دانشگاه گفت : بهمنظور پر کردن اين خلأ مسابقاتي برگزار شد و مشخص شد که اطلاعات و کيفيت توليد بتن در بين دانشگاهيان نسبت به توليدکنندگان و شرکتها بالاتر بوده و همين امر باعث استقبال صنعت از دانش دانشجويان شد.ضمن اينکه مسابقات روز ملي بتن به مرحله بلوغ و شکوفايي خود رسيده و در سال جاري در دو رشته خود تراکم اقتصادي و بتن غلتکي برگزار ميشود .

دبير انجمن بتن از اجراي تکنولوژي رويه بتنيهاي بتن غلتکي در ساخت راهها و جادههاي کشور خبر داد و افزود: اين تکنولوژي توليد در کشور جديد بوده و نيازمند شناسايي است و بر اساس درخواستي که اخيراً وزارت صنعت از وزارت راه و شهرسازي مطرح کرده ،خواستهشده تا با توجه به توليد بالاي سيمان ، استفاده از آن در پروژههاي اجرايي افزايش يابد که بهطورقطع کمک بزرگي در گسترش استفاده از رويههاي بتني در ساخت راههاي کشور خواهد بود .

کلهري عنوان کرد: نقش مسابقات روز بتن را نميتوان ناديده گرفت زيرا بسياري از مديران پروژههاي بزرگ عمراني از دل همين مسابقات بيرون ميآيد. امسال هم در روز سوم مهرماه  به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي نجفآباد دوازدهمين مسابقات دانشجويي و پنجمين دوره مسابقات اعضاي حقوقي انجمن بتن را شاهد خواهيم بود.البته بايد اذعان داشت که تا رسيدن به سطح مطلوب فاصله داريم و اين فاصلهها عمدتاً مربوط به اجراي ضعيف و عدم استفاده از نيروهاي متخصص در اجراي ابنيه بتني است.

ژورناليستي کردن برخي مسائل خطرناک است

در ادامه اين نشست، محسن تدين، دبير برگزاري ششمين کنفرانس ملي بتن درباره مقالات ارائهشده در کنفرانس گفت: از بين 435 چکيده مقاله، حدود 200 مقاله کامل ارسال شده که داوري اکثر آنها انجام شده و نويسندگان مشغول تصحيح آنها هستند. همچنين انجمن بتن با رايگان کردن شرکت اعضا در کنفرانس و حذف مبلغ پرداختي براي ارائه مقاله در کنفرانس جهت اعضاي حقيقي، حقوقي و دانشجويي توانسته است شرکت در کنفرانس را تسهيل کند و اميدواريم در سالهاي آتي براي بينالمللي کردن آن اقدام کنيم.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار پيام ساختمان که چرا انجمن بتن درباره پروژههاي بزرگ عمراني اظهارنظر نميکند، گفت: انجمن بتن يک نهاد مردمي است و حکومتي نيست. در اين رابطه حتي مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي هم بهطور مشخص به پروژهاي اشاره نميکند چرا که اين موضوعات بايد در تيمهاي تخصصي مورد بررسي قرار بگيرد و ژورناليستي کردن برخي از مسائل تخصصي خطرناک است.

تدين افزود: موضوع مهم ديگر اين است که دستگاههاي خودشان را ملزم به ارائه اطلاعات به ما نميدانند و طبيعي است که بدن داشتن اطلاعات موثق نميتوانيم اظهارنظر کنيم.

دبير برگزاري ششمين کنفرانس ملي بتن در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ما که انجمن بتن چقدر توانسته در توسعه سيمان بنايي به ساختوسازها موفق باشد، گفت: قيمت سيمان بنايي بايد حداقل 30 تا 40 درصد ارزانتر از سيمان پرتلند باشد و عنوان کرديم که اگر شرکتها نتوانند به اين قيمت توليد کنند، بهتر است توليد نکنند. چرا که هزينههاي توليد آن کمتر از ساير سيمانهاست. متأسفانه در اين زمينه استقبالي صورت نگرفت و عملاً موفقيتي حاصل نشده است.

محسن تدين خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسياري از بتنهاي توليدي در تهران از کيفيت لازم برخوردار نيستند، حال تصور کنيد در روستاهاي دورافتاده وضعيت به چه منوالي پيش ميرود.