هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کارگرها همه شاعرند!

بر خلاف کساني که فکر مي کنند وجود تعداد زيادي کارگر بيکار در کشور موقعيت ناخوشايندي براي جامعه ماست، ما معتقديم قضيه بر عکس است و اتفاقا وجود همين عزيزان بي کار در جهت تلطيف فضاي جامعه بسيار ضروري است. اين را از اين جهت عرض مي کنيم که همه ما از وجود طبع لطيف و ذوق شاعرانه در بين احاد جامعه مطلعييم و براي شعر گفتن و نوشتن متن هاي پر احساس و عاطفي، چه سوژهاي بهتر از دست ترک خورده و پينه بسته يک کارگر فقير؟ مثلا اين شعر را بخوانيد:

به ديوار تکيه ميدهيم

نه که کارآگاه باشيم يا عضو مافيا

نه

بدبختيم!

مي بينيد؟ شاعران و فعالان عرصه هاي سايبري ما هم اگر در پنتهوس خودشان لم داده باشند ترجيح مي دهند نقش کارگر فقير  و بدبخت به بن بست رسيده را بازي کنند.. فلذا از همينجا براي مسئولاني که قانونا وظيفه دارند براي سروسامان دادن به وضعيت کارگران ساختماني، کارگران فصلي، کارگران اتباع بيگانه، کودکان کار و ساير انواع و اقسام کارگري و بيکاري هاي پنهان جامعه اقدام کنند و کاري نمي کنند کمال تشکر و امتنان را ارسال مي نماييم!