ازچاله شهرداری تا چاه آب وفاضلاب

شمار نشریه : 193

از محل کارت بيرون ميآيي که َبرگردي به خانهات.کوچه تاريک تاريک شده و تو به زحمت ميتواني جلوي پايت را ببيني.

ناگهان حس ميکني پايين زمين قرارگرفتهاي!بله تو در چاهي يک و نيم متري فرورفتهاي که نه در پوشي دارد و نه علائم هشداردهندهاي.همهکساني که دورت جمع شدهاند شوکه شدهاند .که تو چگونه در چاه فرورفتهاي.شوکه شدهاند که چگونه بايد از زيرزمين بيرونت بياورند.اين حادثهاي است که در جايجاي شهر روي ميدهد و شهرداري هم گوشش بدهکار نيست.گويا  جان و مال شهرونََدان براي شهرداري ارزشي ندارد که اينچنين سطح شهر را پر از چاله و چاه ميکند و کسي نيست که بيايد آنها را پر کند.

137 مرجع پيگيري شکايت مردم به شهرداري است.تماس ميگيرم تا گزارش حادثه را اعلام کنم.اما آنها هم ميگويند فقط ميتوانند دور آن علامت هشداردهنده بگذارند.شماره 85545 را اعلام ميکند که مربوط به سازمان آب و فاضلاب است.آنها هم ميگويند  کارشناسان بررسي خواهند کرد.

اما سؤال اينجاست که اصلاً چرا بايد چنين چاهي وجود داشته باشد؟آيا شهرداري وظيفهاش را از ياد برده است؟اين حادثه براي چند نفر ديگر بايد اتفاق بيفتد تا مسئولان بيدار شوند و وظيفه خدمت خود به مردم را به ياد بياورند؟.