طراحی سیستم ساده هشدار زلزله

شمار نشریه : 193

محققان دستگاه سادهاي براي اعلام هشدار وقوع زلزله طراحي کردهاند که در ارتباط با يک سيستم هشداردهنده اصلي کار ميکند.

«جاشوآ بلوم» استاد دانشگاه کاليفرنيا در برکلي و طراح سيستم هشدار زلزله معتقد است که هر خانه بهويژه در مناطق زلزلهخيز بايد علاوه بر آشکارساز دود و سيستم هشدار مونواکسيد کربن، مجهز به يک سيستم هشدار زمينلرزه نيز باشد. دستگاه ابداعي اين محقق از طريق مرتبط شدن به سيستم ShakeAlert کار ميکند.

سيستم ShakeAlert توسط محققان چند دانشگاه و سازمان زمينشناسي آمريکا (USGS) در دست طراحي است و به گفته محققان، قادر به اعلام هشدار بهموقع تا 10 ثانيه قبل از وقوع زلزله است؛ از اين طريق ميتوان مانع از ورود قطار به تونل شد، خطوط گاز را قطع کرد يا عملهاي جراحي حساس را متوقف کرد.

اين سيستم هشدار زودهنگام وقوع زلزله (EEW)، ميتواند يک زلزله قريبالوقوع را از طريق اندازهگيري ارتعاشات موج پي (P-wave) که مخربتر از موج اس (S-wave) هستند، تشخيص دهد. اين دستگاه ساده که با هزينه 110 دلار ساختهشده است، متشکل از يک ميکرو رايانه تک بورد Raspberry Pi، آداپتور وايفاي، کارت اسدي و يک بلندگوي صوتي است.