هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پایان عصر زنگ‌زدن فلزات با رنگ جادویی

نوعي رنگ اعجابآميز جديد توسط دانشمندان دانشگاه منچستر توليدشده که ميتواند به فرآيند زنگ زدن براي هميشه پايان دهد.  محققان با ترکيب گرافن و اکسيژن، اکسيد گرافني توليد کردند که هنگام استفاده بهعنوان رنگ، پوشش فوققوي ارائه ميدهد. گرافن ورقه کربني به ضخامت يک اتم است که اغلب از آن بهعنوان ماده جادويي ياد ميشود.

صفحات شيشهاي يا مسي پوسيدهشده با اين رنگ گرافني ميتوانند بهعنوان مخازني براي اسيدهاي بسيار خورنده به کار روند. اين موفقيت ميتواند صنايع پزشکي، حملونقل، ساختمان و هستهاي را دستخوش تغيير کند. ويژگيهاي استثنايي اين رنگ گرافني توجه تعدادي از شرکتها را به خود جلب کرده است. جزئيات اين دستاورد علمي در مجله Nature Communications منتشرشده است.