هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دیوار تصفیه‌کننده بدن و هوا!

دستگاهي به شکل ديوار ساختهشده که هواي حمام و بدن انسان را از هر آلايندهاي پاک ميکند.

 يک طراح فرانسوي به نام «آنتوآن ريکوييه» دستگاهي به شکل يک تکه ديوار به نام «بيز» طراحي و ساخته است که هوا و بدن انسان را تصفيه و تميز ميکند؛ اين دستگاه در حمام قرار ميگيرد و آلايندهها را پاک ميکند.کاربر جلوي اين دستگاه ميايستد و باقيمانده لاک، دئودورانت، عطر، مو و رطوبت را از بدن کاربر پاک ميکند؛ در اين دستگاه، دياکسيد تيتانيوم موجود بوده و داراي يک فيلتر از جلبک است که CO2 و آب خالص را جذب ميکند و اين در حالي است که اکسيژن و يد را آزاد ميکند. اين دستگاه ميکروبهاي سرويس بهداشتي و وان را از بين ميبرد و يکهواي پرانرژي در حمام ايجاد ميکند؛ در واقع هوا را تصفيه ميکند و کاربر ميتواند مقابل آن بايستد و يک نسيم و هواي سالم استنشاق کند.