هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آجر موردنیاز خود را چاپ کنید

گسترش بهرهگيري از فناوري چاپ سهبعدي منجر به معرفي آجرهاي سراميکي شده که قادرند همانند قطعات لِگو به يکديگر متصل شوند و از آنها ميتوان براي خلق ساختارهاي پيچيده تنها با استفاده از يک ماده سود برد. اين در شرايطي است که ضايعات ساختوساز نيز بهطور کامل حذف ميشود.

 در چند وقت اخير، فناوري چاپ سهبعدي رشد سريعي را تجربه کرده و حتي چاپ مصالح ساختماني نيز صورت گرفته است. در همين راستا، شرکت «سابين ديزاين لب» با «کورنل »و «جني سابين استوديو» نوعي آجرهاي سراميکي ابداع کردهاند که قادرند همانند قطعات لِگو به يکديگر متصل شوند. "پليبريک"(PolyBrick) اجازه چينش ديواري بدون ملات را داده که موجب به حداکثر رسيدن استحکام ساختاري شده و امکان ساخت سازههاي پيچيده منحني را فراهم ميکند. آجرهاي پليبريک داراي اتصالهاي دمچلچلهاي هستند و الگوريتمهايي که قطعات را به يکديگر متصل ميکنند اجازه ميدهند سيستمهاي جمعي از نيروي گرانش براي قفل شدن آجرها در مکان خود و استحکام سازه استفاده کنند. بنا بر ادعاي تيم پژوهشي، اين تکنيک ميتواند ساختوساز يک ساختمان کامل بدون توليد ضايعات و نخاله را تضمين کند.

با توجه به ساختار متخلخل، آجرهاي سراميکي مصالح ساختماني مقرونبهصرفهاي هستند زيرا بسيار سبکتر از آجرهاي رايج بوده و مواد خام کمتري نسبت به آنها مصرف ميکنند که در ساختوسازهايي با مقياس بزرگ سودمند است. پيشرفتهاي صنعتي و تکنولوژيکي نشان دادهاند که توليد سراميک ميتواند بهصورت دستي، مکانيکي و اکنون ديجيتالي صورت گيرد.