هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برگزاری چهلمین سالگرد تاسیس شبکه شتاب‌نگاری

يادواره سي و ششمين سالروز زمينلرزه 25شهريور1357 طبس و چهلمين سالگرد تأسيس شبکه شتابنگاري ايران امروز، 25 شهريور به ميزباني مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، عملکرد مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در برابر زلزله ، تأسيس شبکه شتابنگاري ايران و نظري به زمينلرزه طبس، دستاوردها و چشمانداز شبکه شتابنگاري ايران، زمينلرزه 25 شهريور1357 طبس و اثرهاي حوزه نزديک، گسل زمينلرزهاي طبس 1357 و چشمههاي لرزه زا در منطقه طبس، سامانه توليد نقشههاي لرزش زمين در ايران و سامانه پاسخ سريع زمينلرزه براي شهرهاي بزرگ ازجمله عناوين موضوعي اين يادواره بودند.

محمد شکرچي زاده، رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در ابتداي اين همايش گفت: اميدواريم برنامههاي آينده و چشمانداز شبکه شتابنگاري در بحث توسعه کمي و کيفي با کمک دولت محقق شود، همچنين اميدواريم برنامه پنجساله توسعه شبکه شتابنگاري که تدوينشده نيز زودتر به مرحله اجرا برسد. وي اظهار داشت: سرزمين ايران در پهنهاي از گيتي قرار گرفته که از لحاظ لرزهخيزي بسيار پرتکاپو است و نگاهي به لرزهخيزي کشور ما در سده اخير نشاندهنده آسيبپذيري بسيار بالا در برابر اين پديده طبيعي است.

شکرچي زاده در ادامه با اشاره به زمينلرزههاي طبس در سال 1357، رودبار و منجيل در سال 1369 ، قائنات در سال 1376، بم در سال 1382 و زمينلرزه اخير ورزقان در سال 1391، گفت: اين زلزلهها نشاندهنده آسيبپذيري بسيار بالاي مناطق شهري و روستايي کشور در برابر اين پديده طبيعي است.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با بيان اينکه برخي زمينلرزهها اثرات شگرفي در جامعه از لحاظ اجتماعي و علمي برجاي ميگذارند، تصريح کرد: 25 شهريور هر سال يادآور رويداد زمينلرزه ويرانگر طبس در کوران انقلاب اسلامي در سال 1357 است. رويدادي که به بزرگي 7.4 ريشتر يکي از بزرگترين زمينلرزههاي تاريخ اين سرزمين است. بهگونهاي که اين زمينلرزه تلفاتي افزون بر 20 هزار نفر داشته و شهر تاريخي طبس را يکباره به کوهي از خاک بدل کرد. در اين زمينلرزه ميتوان به جرات ادعا کرد که يکي از مهمترين شتابنگارهاي ثبتشده در دنيا به دست آمد.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با بيان اينکه مرکز تحقيقات داراي بخشهاي مختلفي است که مستقيم و غيرمستقيم به موضوع زلزله ميپردازند، افزود: بخش زلزلهشناسي و خطرپذيري لرزهاي قدمهاي مهمي را در زمينه مطالعه زمينلرزههاي رويداده در کشور، مطالعات تحليل خطر زمينلرزه، سامانههاي لايههاي اطلاعاتي مرتبط با اثرات زمينلرزه و مطالعات کاهش خطرپذيري لرزهاي برداشته است.بخش ژئوتکنيک لرزهاي مرکز با انجام مطالعات ريز پهنهبندي لرزهاي در نقاط مختلف کشور نقش مهمي در بهبود ساختوساز در کشور داشته است.

شکرچيزاده با بيان اينکه مهمترين بخش مرکز در بحث زلزله شبکه شتابنگاري ملي کشور است، افزود: اين مجموعه با دارا بودن افزون بر 1100 ايستگاه شتابنگاري و مجموعهاي بالغبر 10 هزار رکورد سه مؤلفهاي، گنجينه عظيمي در اختيار محققين داخلي و خارجي براي تحقيق در مورد جنبههاي مختلف زمينلرزه قرار داده است.وي اظهار اميدواري کرد: برنامههاي آتي و چشمانداز شبکه شتابنگاري در بحث توسعه کمي و کيفي با کمک دولت محقق شود که مسلماً تمامي اين برنامه در کوتاهمدت مرتفع نخواهد شد.

لازم به ذکر است در پايان اين مراسم رييس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي از طرف وزير راه و شهرسازي با اهداء لوح تقدير  از علي اکبر معين فر، موسس شبکه شتاب نگاري تقدير به عمل آورد.