رویای مردم را خراب نکنید

شمار نشریه : 193

گروه ساختوساز: حدود يک سال از عمر دولت يازدهم گذشته و هنوز متقاضيان مسکن مهر در بلاتکليفي به سر ميبرند. ازيکطرف مسئولان عنوان ميکنند که بايد متقاضيان براي تکميل واحدها آورده خود را تکميل کنند و از طرف ديگر متقاضيان توانايي پرداخت پول بيشتر ندارند. گلايههاي متقاضيان نسبت به تعويق پروژهها کم نيست. به ميان برخي از متقاضيان مسکن مهر پرند رفته و  مشکلات آنان را جويا شدهايم.

تأمين 10 ميليون تومان امکانپذير نيست

خانم خانهداري که متقاضي واحد مسکوني در پروژه کيسون شهر پرند است، گفت: در ابتداي ثبتنام مسکن مهر در واحدهاي کيسون (تک خوابه 60 متر) به ما اعلام شد براي اين واحد مسکوني 7 ميليون تومان بايد پرداخت شود، بنابراين در همان روزهاي نخست با تنظيم وضعيت زندگي خود مبالغ را بهمرور واريز کردم. اما در حال حاضر علاوه بر پرداخت آن 7 ميليون تومان بهمرور از ما مبالغ 1.5 ميليون تومان دريافت شد. حال نيز بهيکباره گفته ميشود 10 ميليون تومان ديگر بايد پرداخت کنيد. بنده سرپرست خانوار هستم و مستأجر و تأمين 10 ميليون تومان بههيچوجه برايم امکانپذير نيست.

حذف ميشويد

يکي ديگر از متقاضيان مسکن مهر که به واحد پاسخگويي آمده است،گفت: در اوايل ثبتنام مسکن مهر براي واحدهاي کوزو (2 خوابه) به ما اعلام شد مجموع مبالغي که بايد واريز کنيد 12 ميليون تومان است، اما متأسفانه هر بار به هر دليلي مبالغي از ما درخواست شد. جديدا هم اعلام شده است که 7 ميليون تومان ديگر بايد واريز شود.

اين متقاضي مسکن مهر گفت: مدام به ما اعلام ميکنند که اگر سهم آورده خود را واريز نکنيد شمارا حذف خواهيم کرد. سؤال من اين است: ما که با هزار اميد و آرزو در مسکن مهر ثبتنام کردهايم مبلغ 7 ميليون تومان را از کجا تأمين کنيم.

مستأجرم

داوود - ک، به گفته خودش (بيماري ام اس) دارد و براي پيگيري کار خود به شهر پرند آمده، به پيام ساختمان ميگويد: متقاضي مسکن مهر در پروژه کيسون هستم که واحدهاي 75 متري دارد! تاکنون 15 ميليون و 850 هزار تومان در طول سه سال واريز کردهام درحاليکه در ابتداي تنظيم قرارداد مقررشده بود با 8 ميليون تومان صاحب مسکن خواهيم شد.  حدود 10 روز است به ما اعلام شده بايد 13 ميليون تومان ديگر واريز کنيد.

وي ادامه داد: مگر متقاضيان مسکن مهر که جزو اقشار کمدرآمد هستند، ميتوانند مبلغ 13 ميليون تومان را تأمين کنند درحاليکه قطعاً بيشتر متقاضيان اين واحدهاي مسکن مهر مستأجر هستند و بايد کرايهخانه هم بدهند.

قرار بود با 7 ميليون صاحب مسکن شوم

يکي ديگر از متقاضيان مسکن مهر پروژه هسا گفت: در زمان عقد قرارداد به ما گفتند با 7 ميليون تومان صاحب مسکن ميشوم اما تا همين امروز 13 ميليون و 500 هزار تومان واريز کردهام.

وي افزود: دو بار تاکنون مشمول افزايش قيمت شدهام و آن را پرداخت کردهام. بهتازگي هم به من اعلامشده که يک افزايش قيمت ديگري نيز شامل حال ما خواهد شد.

کل حسابم را خالي کرده ام

رضا يکي ديگر از متقاضيان گفت:کل حساب خود را خالي کردهام و اخيراً هم اعلام کردهاند براي خدمات زير بنايي بايد مبلغي پرداخت شود به همين دليل اعلام کردهاند ممکن است مبالغي برگردانده شود، متأسفانه حقيقت را به ما نميگويند! من هم ديگر هيچ پولي پرداخت نميکنم تا واحدها تحويل شوند.

اين متقاضي مسکن مهر اضافه کرد: من 90 درصد پول ها را با کلي قرض پرداخت کردهام و شديداً زير بار قرض هستم . اميدوارم مسئولين فکري به حال ما طبقه کمبضاعت بکنند. مردم منتظر تحويلخانههايشان هستند و دولت هر روز با بهانه هايي مانند ملکي شدن و افزايش قيمت تحويل در سال 94 و تحويل بدون زير ساخت با اعصاب مردم بازي ميکنند.

تحويل بدون آب و برق

صمديان نيز در خصوص موضوع جديد تحويل واحدهاي مسکوني بدون آب و برق گفت: تحويل دادن خانه بدون فراهم کردن آب و برق و گاز و تلفن و فاضلاب چه معني دارد؟ کسي که متولي بوده، بايد پاسخگوي مردم باشد،کار که نصف و نيمه نميشود.

وي افزود: مسئولين ميگويند مردم آورده خود را نياورده اند و در واقع علت طول کشيدن تحويل واحدها در خيلي از شهرها عدم واريز سهم آورده متقاضيان است. اين درست نيست چرا که بسياري از متقاضيان مخصوصاً در شهرهاي بزرگي مانند تهران براي دريافت مسکن مهر در شهرهاي جديد، آورده خود را تمامپرداخت کردهاند وليکن هر چه پيش ميروند ملاحظه ميکنيم دولت مجدد سهم آورده را گران کرده است.

روياي مردم را خراب نکنيد

يکي ديگر از متقاضيان گفت: سؤالم اين است که چرا قيمت مسکن مهر نزديک به قيمت آپارتمانهاي داخل شهرها شده ؟ وقتي من نزديک به 35 ميليون داشته باشم و 25 ميليون هم وام مسکن پرداخت کنم 60 ميليون تمام مي شود، درحاليکه همين آپارتمان 100 ميليون تو اين بازار گراني قيمت مي خورد. اين دولت کاري مي کنه که در آينده هم کسي جرئت نکند طرح مشابهي براي اقشار کم درآمد اجرا کنه.

وي ادامه داد: بعضي از مسئولان فرمودند که ما درخواستهاي زيادي مبني بر تحويل مسکن مهر بدون آب و برق و گاز داريم! چه کساني چنين درخواستي دارند؟ در قرن 21 که نميشود بهصورت بدوي بدون آب و برق و گاز زندگي کرد يا با کفش آهنين از صبح تا شب در ادارات به دنبال اشتراک آب و برق و گاز بود! ميخواهند حرف چند نفر را بهانه کنند که خانهها را بدون آب، برق، گاز و تلفن واگذار کنند. نکنيد والله اين مردم از اينکه طي اينهمه سال نتوانستند براي خانواده خود سقفي مهيا کنند به اين طرح تن دادهاند. روياي مردم را خراب نکنيد.

دولت به فکر سود پيمانکاران

عبدالله يکي ديگر از متقاضيان گفت: سه سال است ما را به بهانههاي مختلف آزار ميدهند و هنوز هم واحدي تحويل ندادهاند . ما تمامي مبلغ آورده خود را در پرند واريز کردهايم و مدتي قبل هم حدود 2 ميليون تومان افزايش بها اعلام کردند آنهم براي واحدي که يک سال است هيچ اقدامي روي آن انجامنشده و از پارسال آماده تحويل بوده و آن را هم به هزار گرفتاري پرداخت کرديم . اکنون مجدداً قصد افزايش بها دارند واقعاً اين موضوع خلاف قانون و قرارداد منعقده با شرکت عمران و پرداختش براي مردم سخت است . مسئولان بهتر است به فکر تحويلخانههاي مردم باشند نه کسب سود و پول براي پيمانکاران. وي افزود: چرا بهجاي اينکه پيمانکارها جريمه شوند که آپارتمانها را دير تحويل دادهاند ! ما بايد روزبهروز براي پروژههايي پول بدهيم که در آنجا حتي يک کارگر هم کار نميکند؟ يعني مسئولان مملکت  اين چيزها را نمي بينند.