اجرای معماری ایرانی اسلامی مستلزم رعایت اصالت و یکپارچگی است

شمار نشریه : 193

معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي گفت: اجراي معماري ايراني اسلامي مستلزم رعايت اصالت و يکپارچگي در طراحي و ساختوسازهاست.

 پيروز حناچي افزود: سياست کلي وزارت راه و شهرسازي هدايت شهرها به محدوده کمربنديها و مراکز آنهاست.وي يادآور شد: به اين طريق ميتوان از توسعه شهرها در سطح و بهصورت بدقواره جلوگيري کرده و زمينه نوسازي بافت فرسوده را فراهم کرد.

حناچي اظهار کرد: در زمينه اجراي معماري ايراني اسلامي قدم نخست حفظ داشتههاي مربوط به هر بافت است. معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي گفت: رعايت اصالت و يکپارچگي براي اجراي معماري ايراني اسلامي اصولي دارد که بايد در طراحي ساختمانها به آن توجه کرد.

وي خاطرنشان کرد: جنس مصالح، طراحي، ساختار و ارزشهاي الزامي مواردي است که بايد در طراحي براي اجراي معماري ايراني اسلامي به آن توجه کرد.حناچي ادامه داد: درزمينه معماري ايراني اسلامي اتفاقنظر خاصي وجود ندارد و برخي آن را نوعي مفهوم خوانده و برخي ديگر بر لزوم رعايت مصاديق در ساختوسازها تأکيد دارند.

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: موضوعي که بر روي آن اتفاقنظر وجود دارد، حفظ ارزشهاست بهگونهاي که بتوان حضور آنها را در زندگي کنوني تداوم بخشيد. وي به اجراي پروژه بزرگ سبزهميدان در زنجان اشاره کرد و از تشکيل هيئت راهبردي جدي با همکاري مسئولان استاني و شهري و حمايت وزارت راه و شهرسازي براي اجراي اين طرح خبر داد.