هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رواج ‌خـانـه‌هـای ‌کـمتـر ‌از 20 مـتـر

گروه بازار ساختمان :بازار مسکن اين روزها در انتظار اجراي سياستهاي مسکني دولت است و به همين دليل تغييرات خاصي در اين بازار مشاهده نميشود و قيمتها همچنان سير نزولي دارند . اين امر باعث شده که نسبت به سال گذشته تعداد واحدهاي کمتري براي فروش گذاشته شود و مالکان نسبت به فروش واحدها بيميل باشند.

درواقع قيمت پايين آپارتمانها و رکود خريدوفروش موجب شده که تعداد زيادي از مالکان واحدهاي خود را براي فروش عرضه نکنند و در انتظار رونق بيشتر بازار باشند اما با توجه به شرايط کنوني به نظر نميرسد تا پايان سال هم تغيير خاصي در قيمت مسکن به وجود بيايد. در حال حاضر خريداران واقعي در بازار مسکن حضور دارند اما به دليل اينکه هنوز هم قيمت مسکن بيشتر از درآمد خانوارها است ، تعداد زيادي از متقاضيان همچنان توان خريد مسکن را ندارند.همچنين تعدادي از فروشندگان هم که قصد تعويض آپارتمان خود را دارند با مشکل نبود مشتري مواجه شده و به همين دليل تعدادي از اين فروشندگان هم از بازار فروش کنار رفتهاند.

توکلي، مشاور املاک با بيان اين مطلب که بسياري از  کساني که توانايي خريد آپارتمانهاي متراژ بالا را ندارند چند خانه کوچک را در مقاطع زماني متفاوت خريداري کرده و با فروش آنها يک واحد بزرگ خريداري ميکنند چرا که خانههاي کوچک علاوه بر قيمت پايين ، وام 20ميليون توماني نيز دارند که قدرت خريد آنها را افزايش ميدهد. وي افزود: در شرايط کنوني فروشندگان واحدهاي کوچک به نسبت ديگر واحدها با مشتري بيشتري روبهرو هستند و اين آپارتمانها زودتر به فروش ميرسند، بنابراين بازار مسکن در اختيار آپارتمانهاي کوچک و ارزانقيمت است.

امامي، مشاور املاک در تهران با اشاره به اينکه خريدوفروش آپارتمانهاي کوچک -يا بهاصطلاح سوئيت- با شروع سال تحصيلي بيش از ماههاي گذشته رونق پيداکرده است، به پيام ساختمان گفت: البته علاوه بر دانشجويان، خانوارهاي کمجمعيت و زوجهاي جوان ديگر مشتري پرو پاقرص اين نوع املاک بهحساب ميآيند.

عباس کرمي، مشاور املاک با نامناسب دانستن وضعيت موجود گفت: هيچکس باورش نميشود يک 14 متري در مينيسيتي  105 ميليون قيمت داشته باشد اما همين خانه هر روز بيش از ده بازديدکننده دارد .به همين دليل بيشتر سازندگان و فروشندگان با جدا کردن چند متر از  خانه خود نهتنها به پول هنگفتي ميرسند بلکه اوضاع بازار مسکن را آشفته نيز ميکنند.

وي افزود : در چند سال اخير بازار مسکن در شهر تهران از اين آپارتمانهاي کوچک مملو شده که نشان از تمايل بازار به اين نوع املاک دارد .

در جـدول روبرو قيمت پيشنهادي آپارتمانهاي کوچک در نقاط مختلف شهر تهران بهصورت تقريبي و به تفکيک آمده است. البته اين قيمتها نهايي نبوده و گاهي اوقات فروشنده و خريدار باقيمتهاي پايينتر نيز به توافق ميرسند: