هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زلزله مانند مرگ است

مؤسس شبکه شتابنگاري کشور گفت: شبکه شتابنگاري ما نسبت به استانداردهاي جهاني سطح بالايي دارد بهگونهاي که ميتوان گفت پس از آمريکا و ژاپن رده سوم را در اختيار داريم،البته بايد دستگاههاي قديمي مرمت يا جايگزين شوند.

علياکبر معين فر، در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان در مورد زلزله تهران گفت: دوره آمدن زلزلهها عدد رياضي نيست بلکه احتمال است و بر مبناي زلزلههاي گذشته عنوان ميشود. تهران احتمال وقوع زلزله دارد اما شدت و زمان آن قابل پيشبيني نيست.به عبارتي زلزله مانند مرگ است.

وي در رابطه با خسارتهاي زلزله پايتخت هم با بيان اينکه ميزان خسارتها به پارامترهاي مختلفي بستگي دارد، خاطرنشان کرد: تنها ميتوان گفت تلفات بسيار بالا خواهد بود و حتي در مورد تلفات بافت فرسوده نميتوان اظهارنظر قطعي کرد.

مؤسس شبکه شتابنگاري کشور اضافه کرد: بهطورکلي حدود 70 درصد ايران روي گسل قرار دارد،بنابراين آموزشهايي که به مردم داده ميشود، بسيار مهم است و اميدواريم علاوه بر شيوه پناه گيري باعث شود تا مردم ساختوسازشان را به متخصص بسپارند. اعتقاددارم که اگر آييننامه 2800 بهخوبي اجرا شود، ساختمانهاي ما مشکلي نخواهند داشت چراکه اين آييننامه جزو آييننامههاي بهروز دنياست و سلامت ساختمان را تضمين ميکند. بههرحال بايد هميشه آماده باشيم.