هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت و پاخت؟!

گروه ساختوساز: ارزشافزوده ساختمانسازي سبب شده که در تمام نقاط شهر کارگاههاي ساختماني ديده شود. آنهايي که خانه ندارند سعي در خانهدار شدن دارند و آنهايي که مالک به حساب ميآيند ساختمان را بهمثابه سرمايهاي براي آيندهشان در نظر ميگيرند، چرا که تجربه نشان داده هر چه زمان به جلو ميرود، بر قيمت املاک در ايران افزوده ميشود. سود سرشار ساختمانسازي سبب شده که حتي اخذ عوارض سنگين توسط نهادهاي دستاندرکار هم قطار ساختوساز را متوقف نکند که البته در اين ميان به دليل فقدان سياستهاي مطلوب بر بازار مسکن،به شمار مستأجران روزبهروز افزوده ميشود. مهمترين نهادي که ارتباط مستقيم با ساختوساز دارد، شهرداري است. به همين دليل پيام ساختمان در هر شماره گزارشي از مراجعات مردم به اين نهاد تهيه ميکند. گزارش اين شماره پيام ساختمان را بخوانيد. 

بلندمرتبهسازي و کاهش سرانهها

نخستين مراجعهکنندهاي که با خبرنگار پيام ساختمان به گفتگو پرداخت، گفت: همزمان با اجراي طرح تفصيلي برجسازي در محله ما آغاز شده و اين موضوع چالشهاي مختلفي را به وجود آورده است. از جمله مهمترين مسائل ميتوان به کاهش سرانههاي خدماتي اشاره کرد.بهعنوانمثال ساختمانهاي محله ما اغلب قدمت بيش از 30 سال دارند و فاقد پارکينگ هستند و با احداث اين برجها محلي براي پارک خودروها نميتوان پيدا کرد.

وي افزود: علاوه بر اين ساختوساز باعث انباشت زباله شده و حتي تردد مردم را با مشکل مواجه کرده است. همين ديشب همسر بنده بر اثر برخورد با نخالههاي ساختماني استخوان پايش ترک برداشت. هيچکس هم در اين رابطه مسئوليت قبول نميکند چرا که سازنده ملک را به مردم واگذار کرده و رفته تا ملک ديگري بسازد. از مسئولان شهرداري عاجزانه تقاضا دارم که از اين به بعد مجوز تراکمهاي خارج از چارچوب صادر نکنند. متأسفانه شوراي شهر اسلامي شهر تهران فقط به پروژههايي ورود ميکند که با اهداف تجاري ساخته شوند و متراژ بسيار بالايي داشته باشند. درحاليکه تعداد پروژههاي مسکوني بسيار بيشتر از تجاري است. اين شهروند خاطرنشان کرد : هيچ نهادي شهرداري را در قبال اين اقداماتش بازخواست نميکند.

آرامش شهروندان را در نظر بگيريد

عبدالحميد. م نيز در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اينکه شهرداري بايد آرامش شهروندان را در نظر بگيرد، گفت: پدر من آسم دارد و نفس کشيدنش با مشکل مواجه است. براي همين تصميم گرفتم تا در منطقهاي که آبوهواي مطلوبي دارد، زندگي کنيم. در نهايت محلهاي را در نظر گرفتيم که باغهاي قديمي داشت و تقريباً از نظر آب و هوايي شرايط خوبي دارد اما مدتي است شاهد تخريب تمام درختان و تبديل آنها به مجتمعهاي تجاري هستيم. 

وي افزود: اگرچه اين املاک مالک شخصي دارند اما بههرحال درختان موجود در اين باغها براي تمام شهروندان است و ملکي که سالها باغ بوده است نبايد به يکباره تبديل به آسمانخراش شود.

قصه بافت فرسوده

 سر دراز دارد

رحيم - ب با بيان اينکه سياستهاي دولت و شهرداري در بافتهاي فرسوده بسيار ناکارآمد بوده است، گفت: بنده ساکن يکي از محلات فرسودهاي هستم که قدمت آن مربوط به قبل از انقلاب است. بنده و اهالي محل ميخواهيم خـانـههـايمـان را نوسازي کنيم اما به دليل اينکه عرض معبر در حدود 1 متر است، عملاً امکان ورود ماشينآلات وجود ندارد.

وي ادامه داد: با توجه به اينکه انجام عمليات مستلزم تعريض معابر ميباشد، بايد براي انجام اين کار تمام ساکنان بنبست ما که پنج ساختمان ميباشند خانهشان را تخريب و نوسازي کنند اما متأسفانه يکي از همسايهها حاضر به اين کار نيست و عنوان ميکند که پولي در بساط ندارد. ما حاضريم براي او آپارتمان موقتي فراهم کنيم اما متأسفانه اين همسايه عزيز به اين موضوع راضي نميشود و  پولي براي نوسازي ندارد. از طرف ديگر متراژ ساختمانش بسيار کم است و در صورت عقبنشيني 10 متر براي ساخت و سازش باقي ميماند. حال ما ماندهايم و اين قصه که سر دراز دارد. آمدهام تا شهرداري ما را راهنمايي کند.

اين شهروند در ادامه به ديگر مشکلات نوسازي بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: يکي از عمدهترين مشکلات ما و تمام کساني که در بافت فرسوده نوسازي ميکنند چالش با متوليان بناهاي تاريخي است. از طرفي شهرداري براي تسريع در ساختوساز تراکمهاي تشويقي در نظر ميگيرد و از طرف ديگر متوليان اين بناها عنوان ميکنند که چنانچه ساختمان مانع ديد بنا شود، اجازه ساختوساز ندارد. بايد براي يکبار هم که شده نهادهاي درگير بافت فرسوده تکليفشان را با خودشان مشخص کنند و متقاضي را اينگونه دربهدر نکنند.

پايان کار براي ساختمان بيکيفيت

عليرضا.شهروند ديگري است که بهشدت از عملکرد مهندس ناظر و شهرداري ناراحت بود. وي دراينباره به خبرنگار ما گفت: ساختمانم را براي ساختوساز مشارکتي به يک سازنده دادم اما متأسفانه به دليل اينکه خودم از ساختمانسازي سر در نمي آوردم، سرم کلاه رفت. ماجرا ازاينقرار بود که مهندس ناظر و سازنده با هم ساختوپاخت کردند و عليرغم اينکه ساختوساز بيکيفيت صورت گرفت اما مهندس ناظر تمام مراحل کار او را تائيد کرد.

وي افزود: پسازاينکه ساختمان را تحويل بنده دادند، متوجه عيوب اساسي در آن شدم و به همين خاطر به شهرداري مراجعه کردم و موضوع را با آنها در ميان گذاشتم اما متأسفانه شهرداري ميگويد چون ناظر فرآيند ساخت را تائيد کرده  مورد تائيد ماست. به همين خاطر از آنها خواستم براي ساختمان موردنظر پايان کار صادر نکنند اما متأسفانه مسئولان شهرداري اصرار دارند ساختمان بايد پايان کار بگيرد.

شهرداري به گزارش ناظر توجه نميکند

آخرين مراجعهکنندهاي که با خبرنگار ما به گفتگو پرداخت، نسبت به عملکرد شهرداري در قبال پروژههاي ساختماني اظهار نگراني کرد: تابهحال دو بار در خصوص تخلفات مجري يکي از ساختمانهاي با متراژ بالا به شهرداري گزارش دادهام اما شهرداري هيچ اقدامي صورت نميدهد و ساختمان با همان کيفيت نازل ساخته ميشود. از طرف ديگر مالک ساختمان نسبت به عملکرد بنده معترض است. واقعاً نميدانم بايد چکار کنم که شهرداري حرفم را قبول کند. اسلحه من فقط ارائه گزارش است.