هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار اجاره گرفتار وعده و وعید

بازار اجاره مسکن در شرايطي که بازار خريدوفروش در رکود به سر ميبرد، داغ است اما اين داغي فقط تب مستأجراني را بالا برده که اين روزها بايد در کنار تحمل فشارهاي روزانه زندگي، غم مستأجري خود و خانواده را نيز به دوش کشند.اين تب، زماني بالاتر ميرود که مستأجران با وعده و وعيدها توهمها و تأخيرهاي پياپي مسئولين روبهرو ميشوند. درحاليکه برخي مراجع رسمي از رکود بازار مسکن ابراز خوشحالي ميکنند و اين رکود را دليلي بر مديريت بازار مسکن قلمداد ميکنند، در بازار اجاره مسکن که مهمترين شاخصه آن افزايش اجارهبهاست اين موضوع را رد ميکنند.هرچند در اين اوضاع مقامات وزارت راه و شهرسازي آرزو ميکنند هرچه سريعتر فصل اجاره به پايان برسد تا بتوانند از زير فشار آن خارج شوند. اخيراً يک مقام وزارت مسکن گفته بود ؛با شروع سال تحصيلي  جديد تقاضا در بازار اجاره کاهش مييابد و لابد اين کاهش تقاضا، کاهش اجارهبها را به همراه دارد. اما اينهمه موضوع نيست چراکه هنوز مقامات وزارت مسکن افزايش اجارهبها را نميپذيرند و گزارش مراجع رسمي مثل اتحاديه بنگاههاي مسکن را رد ميکنند.

فريادها به جايي نميرسد

مريم تختي،يک شهروند مستأجر با بيان اينکه از ابتداي سال جديد مسئولين از کاهش اجارهها خبر داده بودند درحاليکه بنده آپارتمان سال 92 را که با پول پيش 15 ميليون و 550هزار تومان در خيابان بهار اجاره کرده بودم امسال با رقم 15ميليون و 800هزار تومان تمديد کردم، وي افزود: خواهر بنده در تبريز نيز وضعيت اينچنيني دارد و خانه خود را با 200هزار تومان گرانتر تمديد کرده است . وي با انتقاد از اوضاع موجود گفت : متأسفانه تهران الگوي شهرهاي ديگر شده و فرياد ما نه به گوش مسئولان ميرسد نه به گوش موجران و روزهاي جواني و خوشي ما در التهابات اقتصادي مانند مسکن و اجاره خانه ميگذرد. اميدوارم مسئولين تدابيري براي آيندگان ما بينديشند تا آنها مانند ما آواره خيابانها  براي يک سرپناه نباشند.

دريغ از يک پاسخ

اما درخواست اخير يک مقام وزارت راه و شهرسازي از مردم، خود حکايت ديگري است که مردم و بهويژه مستأجران را بيشتر رنجور ميسازد. اين مقام از مردم خواسته همکاري کنند و هرگونه سودجويي از سوي مالکان واحدهاي استيجاري را به اين وزارتخانه اعلام نمايند. مستأجران از همهجا مانده، با انتشار اين خبر در رسانهها، اقدام به طرح شکايت و به عبارتي درد دل با وزارتخانه مربوطه و اتحاديه املاک ميکنند اما نهتنها پاسخي نميشنوند بلکه با واکنشهاي عجيب و غيرمنطقي مواجه مي‌‌شوند؛ بهگونهاي که از خير اين مسئله هم ميگذرند.

علي جان بابايي،مستأجر به خبرنگار ما گفت: مسئولين بهجاي دادن شماره تلفن و طرح شکوائيههاي  فرماليته اوضاع را سروسامان دهند. بنده به علت اينکه صاحبخانهام افزايش قيمت بيش از 20 درصد اتحاديه را اعلام کرده بود شکايت کردم اما در نهايت صاحبخانه با هر بهانهاي که بود مرا از خانهاش بيرون انداخت نهتنها اين طرح شکايت کمکي به حالم نکرد بلکه حال مرا بدتر از قبل نيز کرد.وي افزود: من از مسئولان عاجزانه درخواست ميکنم حال ما مستأجران را دريابند و با وعده اوضاع را وخيمتر نکنند. 

لطفاً صورتمسئله  را پاک نکنيد

 شهروندان انتظار دارند مسئولين و نهادهاي دستاندرکار بازار مسکن اولاً واقعيتهاي بازار خريدوفروش و اجاره را بپذيرند و بهجاي پاک کردن اصل مسئله به حل مسئله بپردازند يا اينکه مانند برخي نهادهاي ديگر مسئوليتي نپذيرند و اظهارنظر نکنند.ثانياً اگر مسئوليتي براي خود قائل هستند بهطورجدي و منطقي به حل مشکل بپردازند و درصورتيکه از مردم ميخواهند همکاري کنند، به درخواستهاي کلي و صوري بسنده نکرده و کانالهاي ارتباطي مشخصي که داراي تأثيرگذاري لازم است را به مردم معرفي کنند و از سرگردان کردن مردم خودداري نمايند. شايد در اين صورت بازار اجاره مسکن ساماني يابد.

بازار اجاره از دست دولت خارج شد!

محمدرضا رضايي کوچي، با انتقاد از نبود نظارت بر بازار مسکن، اظهار کرد: متأسفانه بازار مسکن به حال خود رهاشده و هيچگونه کنترل و نظارتي بر قيمتها اعمال نميشود، که اين عامل نيز يکي از دلايل افزايش سرسامآور نرخ اجارهبها در تهران است.

عضو کميسيون عمران مجلس، در مورد نرخ اجارهبها در کشور  به پيام ساختمان گفت: در حال حاضر اين مالکان هستند که قيمتها را تعيين ميکنند و هيچ توجهي هم به مشاوره بنگاههاي مسکن ندارند، لذا ميتوان گفت که مالکان همهکاره و کارشناس شدهاند.

رضايي کوچي، با اشاره به افزايش نرخ اجارهبهاي مسکن در کلانشهرها بهويژه تهران گفت: اصل ايجاد طرح مسکن مهر کاستن از تب افزايش قيمت مسکن در کشور بود، اما مشاهده ميشود اين امر نهتنها محقق نشده بلکه اجارهنشينان تهراني بايد هرماه مبلغي اضافي به صاحبخانه خود پرداخت کنند.   

وام 80ميليون  توماني به گراني مسکن و اجارهبها دامن ميزند

عضو کميسيون عمران مجلس ،گفت: پرداخت وام 80 ميليون توماني به افزايش قيمت مسکن و اجارهبها دامن ميزند و اگر اين منابع به بخش ساختوساز تزريق شود بهمراتب اثر و راندمان بهتري خواهد داشت.

حسين محمد زاده افزود: افزايش تسهيلات خريد مسکن و پرداخت وام 80 ميليون توماني به افزايش قيمت مسکن و اجارهبها دامن خواهد زد. وي تأکيد کرد: هيچکدام از کارشناسان اين موضوع که پرداخت وام 80 ميليوني خريد به تعديل بهاي مسکن ميانجامد را تائيد نميکنند اما اين موضوع که شايد ارائه اين تسهيلات براي خروج از رکود مؤثر باشد، قابلتوجه است.