نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حل مشکلات حاشیه شهر همدان

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري همدان در بيستويکمين همايش مديران ارزيابي عملکرد، بازرسي و پاسخگويي به شکايات شهرداريهاي کلانشهرها  که به ميزباني شهرداري همدان در  هتل باباطاهر اين شهر برگزار شد، گفت: به  اعتقاد بسياري از کارشناسان سياسي و اجتماعي، امروز کشور ما يک سيستم مترقي آزادي در دنياست.

مهندس محمودرضا عراقي، مترقيترين قوانين کشور که تصويب شده را تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا عنوان کرد و  ادامه داد: حاکميت و شوراي اسلامي شهرها در تصميمگيريها تعامل دو سويه دارند و با کمک و همدلي بهترين تصميم را براي توسعه و پيشرفت همه جانبه با توجه به اعتماد مردم ميگيرند.

عراقي تاکيد کرد: مديريت و تعامل با شورا و شهرداريها و برگزاري جلسات متعدد براي رفع مشکلات شهري همدان از جمله بافت فرسوده شهري، حاشيههاي شهر همدان و توانمندسازي مناطق حاشيه شهر همدان به صورت جدي در حال پيگيري است و اميدواريم به زودي مشکلات اين بخش از جامعه شهري همدان حل شود.

 وي در ادامه گفت: نيروي انساني محور توسعه هر کشور است که هدايتکننده برنامهريزيها و تصميمات در توسعه پايدار است.

 مهندس عراقي افزود: حسن انجام امور و رعايت قوانين در بازرسيها بسياري از مشکلات اين حوزه را حل خواهد کرد و اين امر مستلزم انجام بازرسيها به صورت دورهاي است.