هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حل مشکلات حاشیه شهر همدان

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري همدان در بيستويکمين همايش مديران ارزيابي عملکرد، بازرسي و پاسخگويي به شکايات شهرداريهاي کلانشهرها  که به ميزباني شهرداري همدان در  هتل باباطاهر اين شهر برگزار شد، گفت: به  اعتقاد بسياري از کارشناسان سياسي و اجتماعي، امروز کشور ما يک سيستم مترقي آزادي در دنياست.

مهندس محمودرضا عراقي، مترقيترين قوانين کشور که تصويب شده را تشکيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا عنوان کرد و  ادامه داد: حاکميت و شوراي اسلامي شهرها در تصميمگيريها تعامل دو سويه دارند و با کمک و همدلي بهترين تصميم را براي توسعه و پيشرفت همه جانبه با توجه به اعتماد مردم ميگيرند.

عراقي تاکيد کرد: مديريت و تعامل با شورا و شهرداريها و برگزاري جلسات متعدد براي رفع مشکلات شهري همدان از جمله بافت فرسوده شهري، حاشيههاي شهر همدان و توانمندسازي مناطق حاشيه شهر همدان به صورت جدي در حال پيگيري است و اميدواريم به زودي مشکلات اين بخش از جامعه شهري همدان حل شود.

 وي در ادامه گفت: نيروي انساني محور توسعه هر کشور است که هدايتکننده برنامهريزيها و تصميمات در توسعه پايدار است.

 مهندس عراقي افزود: حسن انجام امور و رعايت قوانين در بازرسيها بسياري از مشکلات اين حوزه را حل خواهد کرد و اين امر مستلزم انجام بازرسيها به صورت دورهاي است.