واگذاری 5 ساله مسکن‌ اجاره‌ای به دهک‌های نیازمند

شمار نشریه : 193

رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران با بيان اينکه دولت با تنها يک سياست خاص همچون مسکنمهر يا مسکناجتماعي، قادر به تامين نياز مسکن دهکهاي کمدرآمد نخواهد بود، شيوه تجربه شده ساير کشورها در اين بخش را پيشنهاد داد.

عقبايي گفت: خيلي از کشورها و دولتها، از مدل «گام به گام» براي پاسخ به نياز مسکن اقشار هدف (خانوارهايي که جزو سه تا چهار دهک اول جامعه هستند) استفاده ميکنند، به طوري که در گام اول با اختصاص تسهيلات مسکناجارهاي، وضعيت اين گروه تحت کنترل قرار ميگيرد و در گامهاي بعدي با تقويت قدرت اوليه پسانداز در آنها، شرايط خريد مسکن و ارائه مسکن مالکيتي براي آنها فراهم ميشود.

وي افزود: از وزارت راهوشهرسازي درخواست ميکنم اولين برنامه و سياست اجرايي براي تامين مسکن دهکهاي نيازمند در قالب واگذاري 5ساله مسکناجارهاي، عملياتي شود.

رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران با تاکيد بر اينکه دولت تنها با يک فرمول نميتواند مشکلات بازار مسکن را حل و فصل کند، گفت: دولت بايد شرايطي را فراهم کند که دهکهاي کم درآمد جامعه به صورت گام به گام بتوانند صاحب خانه شوند.