هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

واگذاری 5 ساله مسکن‌ اجاره‌ای به دهک‌های نیازمند

رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران با بيان اينکه دولت با تنها يک سياست خاص همچون مسکنمهر يا مسکناجتماعي، قادر به تامين نياز مسکن دهکهاي کمدرآمد نخواهد بود، شيوه تجربه شده ساير کشورها در اين بخش را پيشنهاد داد.

عقبايي گفت: خيلي از کشورها و دولتها، از مدل «گام به گام» براي پاسخ به نياز مسکن اقشار هدف (خانوارهايي که جزو سه تا چهار دهک اول جامعه هستند) استفاده ميکنند، به طوري که در گام اول با اختصاص تسهيلات مسکناجارهاي، وضعيت اين گروه تحت کنترل قرار ميگيرد و در گامهاي بعدي با تقويت قدرت اوليه پسانداز در آنها، شرايط خريد مسکن و ارائه مسکن مالکيتي براي آنها فراهم ميشود.

وي افزود: از وزارت راهوشهرسازي درخواست ميکنم اولين برنامه و سياست اجرايي براي تامين مسکن دهکهاي نيازمند در قالب واگذاري 5ساله مسکناجارهاي، عملياتي شود.

رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران با تاکيد بر اينکه دولت تنها با يک فرمول نميتواند مشکلات بازار مسکن را حل و فصل کند، گفت: دولت بايد شرايطي را فراهم کند که دهکهاي کم درآمد جامعه به صورت گام به گام بتوانند صاحب خانه شوند.