هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش قیمت اوراق همگام با تقاضا

با توجه به عدم تعادل ميزان عرضه و تقاضا در بخش مسکن، با افزايش تقاضا در روزهاي اخير شاهد افزايش قيمت اوراق مسکن هستيم.

محمود جهاني کارشناس مسکن ، درباره افزايش قيمت اوراق مسکن طي روزهاي اخير اظهار کرد: بانک مسکن براي زوجهاي جوان و خانه اوليها شرايطي را اعلام کرده که بدون سپرده گذاري، اوراق خريداري کنند.

وي افزود: سقف اين ميزان وام از دي ماه افزايش يافت و تا سقف 50 ميليون تومان پيش رفته است.

جهاني با بيان اينکه پرداخت اين وام چند ماه است در رديف طرحهاي اجرايي بانک مسکن قرار دارد، تصريح کرد: با توجه به ميزان افزايش تقاضا، کمبود عرضه در کوتاه مدت باعث افزايش قيمت ميشود.

اين کارشناس مسکن با اشاره به اينکه يک عدم تعادلي در ميزان عرضه و تقاضا ايجاد شده افزود: اين عدم تعادل باعث افزايش قيمت شده است.