هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ابزار جدید برای رونق ساخت و ساز

اوراق استصناع يکي از ابزارهاي مالي است که بر مبناي عقد استصناع شکل ميگيرد و هدف از آن تأمين مالي فعاليتها و طرح هاي ساخت و ساز است که تاکنون در ايران مورد استفاده قرار نگرفته است.

مجيدپيره، کارشناس مالي اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار درباره موافقت کميته فقهي درباره کليات انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت باني و سازنده گفت: عمده پروژه هاي زمين و ساختمان در ايران از محل اوراق مشارکت تأمين مي شود. از سال 1389 نيز اولين اوراق اجاره به عنوان يک ابزار جديد تأمين مالي به بازار سرمايه اضافه شد.

پيره درباره جزئيات و ساز و کار انتشار اين اوارق گفت: کميته فقهي با موافقت درباره کليات انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت و باني، با انتشار اوراق استصناع و تمليک از سوي سرمايهگذار به باني در قالب عقد فروش اقساطي موافقت نکرده است، اما تملک پروژه در قالب عقد اجاره به شرط تمليک مجاز اعلام شده است.