هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مشهد، پايگاه بین‌المللی فناوری‌های نوين صنعت ساختمان

مديرکل مقررات ملي ساختمان گفت: شهر مشهد ميتواند بهعنوان يك پايگاه بينالمللي درزمينه فناوريهاي نوين صنعت ساختمان مطرح باشد.

غلامرضا هوايي در مراسم اختتاميه سومين همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان با اشاره به پيشتازي مشهد مقدس در زمينه فناوريهاي نوين صنعت ساختمان، اظهار داشت: همه زيرساختها براي مطرحشدن اين شهر بهعنوان يک پايگاه بينالمللي در اين زمينه وجود دارد.

دکتر هوايي به پرمشقت بودن برگزاري اينگونه همايشها اشاره كرد و ضمن قدرداني از استانداري، شهرداري و ديگر دستاندرکاران و متوليان اين امر خاطرنشان كرد: مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در پربار كردن بخشهاي علمي اين همايش نقش بسزايي ايفا كرد.