هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

درخواست وزارت راه بی پاسخ مانده است

نايبرئيس کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي تنها براي موارد خاص است، گفت: تاکنون براي استفاده از اين منابع در فرودگاهها اقدامي صورت نگرفته و درخواست مديران صنعت هوايي در اين زمينه بيپاسخمانده است.

به گزارش پيام ساختمان به نقل از شرکت فرودگاههاي کشور، علياکبر آقايي اظهار کرد: فرودگاههاي کشور از ظرفيت بسيار بالايي برخوردارند اما کمبود منابع باعث شده نتوانيم آنطور که بايد از اين ظرفيتها استفاده کنيم. وي تصريح کرد: موضوع پارکينگ براي هواپيماها به يک دغدغه در فرودگاههاي استانهاي مختلف تبديلشده است چراکه فضا براي ساخت مهيا است اما منابع لازم براي آن وجود ندارد.

آقايي افزود: در کنار اين مشکلات، نداشتن فضاي کافي براي پارک خودروها در داخل فرودگاهي چون مهرآباد از ديگر موضوعاتي است که بايد به آن توجه ويژه شود چراکه ظرفيت کافي وجود دارد اما مسئولان اقدامي براي بهبود وضعيت پارک خودروها انجام نميدهند.

عضو کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه درصورتيکه انتظارات براي دريافت اعتبارات دولتي باشد، پاسخ درستي نخواهيم گرفت، بيان کرد: نبايد اعتبارات را تنها از صندوق توسعه ملي درخواست کنيم چراکه اين کار زمانبر است و واگذاري فعاليتها بخش خصوصي چارهسازتر خواهد بود.