هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حمایت برای گسترش فناوری‌های نوین

رئيس سازمان نظاممهندسي خراسان رضوي بر حمايت از فعالان حوزه مسکن براي گسترش استفاده از فناوريهاي نوين صنعت ساختمان تأکيد کرد.

مهندس محمدرضا رئيسي در مراسم اختتاميه اين همايش عنوان كرد: دبيرخانه همايش با بررسي مستمر ميتواند ميزان تأثيرگذاري اين همايش را در ميزان افزايش عمر مفيد ساختمان و آگاهيهاي مهندسان و دستاندرکاران اين بخش تعيين و نتايج آن را نسبت به همايشهاي گذشته مقايسه نمايد.

وي با بيان اينكه 35 درصد مسكن مهر خراسان رضوي با استفاده از تكنولوژي هاي نوين ساختهشده است، اظهار داشت: زماني ميتوانيم مدعي موفقيت در اين عرصه باشيم كه استفاده از فناوريهاي نوين در ساختمانهاي شهري بهصورت مشخص ديده شود.

رئيس سازمان نظاممهندسي خراسان رضوي خاطرنشان كرد: همه ما به تأثيرات فناوري نوين در افزايش كيفيت، عمر مفيد ساختمان و صرفهجويي در مصرف انرژي واقف هستيم اما بايد براي عملي كردن آن اقدام كرده و به دنبال بستري مناسب براي استفاده از بهکارگيري اين فناوريها باشيم.

رئيسي افزود: مصرف 4 تا 8 برابري انرژي در ايران نسبت به متوسط جهاني تأسفبار است و ازآنجاکه 70 درصد مصرف به بخش خانگي برميگردد، آموزش و ارتقاي فرهنگ افراد جامعه ضروري مينمايد.

مهندس رئيسي عدم تعريف شاخصها، نبود اطلاعرساني و کمبود در بخش آموزش به مهندسان و حتي كارگران اجرايي را از علل مهم عدم رشد فناوريهاي نوين در صنعت ساختمان کشور برشمرد.

وي يادآور شد: ايران در چشمانداز 1404 كشوري توسعهيافته با مقام عالي اقتصادي خواهد بود به همين منظور تکنولوژيهاي روز علاوه بر حوزه صنعت ساختمان بايد در همه بخشها رشد و توسعه يابد.

رئيسي در پايان از دستاندرکاران فعال در ساختوساز بهعنوان گردانندگان اصلي موتور جامعه نام برد و گفت: اين افراد مسئوليت خلق دنيايي پايدار با بهبود كيفيت عمومي زندگي، افزايش آرامش و آسايش در جامعه را به عهده دارند.