نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظارت جدي بر اجراي مقررات ملي ساختمان در استان تهران

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران از نظارت جدي بر ساختوسازهاي شهري خبر داد و گفت: 10 درصد از ساختمانهاي در حال ساخت استان تهران بازديد و بازرسيشده است.

فريبرز واحدي گفت: بر اساس ماده 35 قانون نظاممهندسي و كنترل ساختمان و دستورالعمل وزارتي، نظارت بر چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و قوانين شهرسازي و معماري را بهصورت جدي آغاز کردهايم. وي از بازديد و بازرسي مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار استان تهران از 10 درصد از ساختمانهاي در حال ساخت اين استان خبر داد.

واحدي با اشاره به روند فعاليت كارشناسان ماده 35 تصريح كرد: كارشناسان مربوطه با مراجعه به مراجع صدور پروانه و دريافت مدارك مربوط به پروانههاي صادره از ساختمانهاي در دست احداث آن مرجع بهصورت موردي بازديد به عمل ميآورند كه در صورت رؤيت تخلفات ساختماني ، موضوع تخلفات به مهندسين ناظر و مجري جهت اصلاح ابلاغ و همزمان طي نامهاي از مرجع صدور پروانه توقف ادامه عمليات ساختماني و عدم صدور پايان كار تا رفع تخلف اعلام ميشود.

واحدي افزود : در صورت عدماصلاح موارد تخلف، مهندسين مربوطه به شوراي انتظامي ساختمان نظاممهندسي ساختمان معرفي ميگردند و پايان كار براي آن ساختمانها صادر نخواهد شد.

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران با تأکيد بر ضرورت اجراي ماده 35 و نظارت عاليه بر ساختوسازهاي شهري تأکيد كرد: اميدوارم اين نظارتهاي جدي سبب ترويج اصول معماري و شهرسازي، اعتلاي مهندسي استان، بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و اجراي صحيح مقررات ملي ساختمان شود.

وي همچنين يادآور شد استفاده از شرکتهاي حقوقي ذيصلاح در راستاي اجراي ماده 35 قانون نظاممهندسي و كنترل ساختمان از برنامههاي سال جاري اين اداره كل است. واحدي در پايان اعتلاي دانش مهندسي، افزايش بهرهوري منابع، مواد و انرژي را از مهمترين دستاوردهاي اجراي ماده 35 قانون نظاممهندسي عنوان كرد .