هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   193   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فناوری‌های نوین وارد سبک زندگی مردم شود

غلامرضا خراساني

سومين همايش ملي فناوريهاي نوين صنعت ساختمان در روزهاي 20 و 21 شهريورماه سال جاري در مشهد مقدس، با حضور وزير راه و شهرسازي و تعدادي از معاونان و مديران کل سازمانهاي تابعه آن وزارتخانه، تعدادي از مديران کل راه و شهرسازي استانهاي کشور، رئيس و تعدادي از اعضاي هيئترئيسه سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور و سازمانهاي استاني، رئيس و اعضاي هيئترئيسه کانون سراسري انبوهسازان کشور و انجمنهاي استاني، رئيس و اعضاي هيئترئيسه سازمان نظام کارداني ساختمان و سازمانهاي استاني، مقامات استان خراسان رضوي و جمع کثيري از علاقهمندان، فعالان و دستاندرکاران صنعت ساختمان کشور، اعم از بخش دولتي و خصوصي، دانشجويان و استادان دانشگاههاي کشور برگزار شد.

در اين همايش دو روزه که با موضوع «صنعتي سازي ساختمان» برگزار شد، مديران، مسئولان و صاحبنظران صنعت ساختمان به سخنراني پرداختند و حدود 40 مقاله تخصصي نيز ارائه شد. همچنين در حاشيه اين همايش، كارگاههاي آموزشي و نشستهاي علمي و تخصصي برگزار گرديد و 30 غرفه تخصصي، علمي و اطلاعرساني در قالب نمايشگاه نيز در حاشيه اين همايش برپا شد که با استقبال مدعوين و مخاطبان همايش روبهرو شد.

جالب آنکه شدت استقبال از سومين همايش ملي فناوريهاي نوين صنعت ساختمان و نيز محدوديت در ثبتنام براي حضور در آن، سبب برگزاري اين همايش بهصورت مجازي در ديگر استانها شد كه اتفاقي منحصربهفرد در صنعت ساختمان محسوب ميشود.

ساختار فرهنگي و اقتصادي، علت عدم توسعه فناوريهاي ساختماني

به گزارش خبرنگار اعزامي پيام ساختمان به مشهد، سومين همايش ملي فناوريهاي نوين صنعت ساختمان با قيچي کردن روبان توسط وزير راه و شهرسازي آغاز به كار كرد. پسازآن عباس آخوندي براي ايراد سخنراني افتتاحيه پشت تريبون قرار گرفت و ضمن تحليلي بر شرايط فعلي صنعت ساختمان کشور گفت: عدم رشد و توسعه فناوريهاي ساختماني در كشور به ساختار فرهنگي و اقتصادي جامعه برميگردد.

دکتر آخوندي با بيان اين مطلب گفت: صنعت جديد ساختوساز وارد ايران شده  ولي درمجموع عمر مفيد ساختمانها افزايش پيدا نكرده است كه بايد به دنبال پاسخ آن بود. علت اين امر فقط به دانش فناوري برنمي گردد و عوامل مختلفي همچون ساختار فرهنگي و اقتصادي در شکلگيري آن مؤثر است.

وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر اينکه يكي از اقداماتي كه بايد وزارتخانه با كمك دانشگاهها و سازمانهاي نظاممهندسي ساختمان انجام دهد، پاسخ به اين سؤال باشد كه ويژگيهاي مهندس آينده ايراني چه بايد باشد، افزود: يكي از مهارتهاي مهم مهندس ساختمان، توانايي برقراري ارتباط مفهومي بين اقتصاد و اجتماع براي بهکارگيري فناوريهاي نوين ساختوساز است وضمن توجه به جنبههاي فني مهندسي، بايد نگاهي برونسازماني به مبحث فناوريهاي نوين داشته باشيم.

وي با بيان اينكه ساختمان بهعنوان يك ثروت ملي بايد عمري مفيد و بيش از ميزاني كه در كشور ما دارد، داشته باشد، گفت: متأسفانه تاكنون ورود فناوري هاي صنعت ساختمان به ايران افزايش عمر مفيد ساختمان را به دنبال نداشته است.

آخوندي در ادامه اظهار داشت: هر خانواده با سطح متوسط درآمدي بايد توان تأمين مسكني مناسب داشته باشد؛ لذا اقتصاد خانوار مهمترين نكته در طراحي مدل اقتصاد خرد است.

وي تصريح كرد: تأمين مالي در بخش عرضه و توليد از مهمترين مشكلات اين حوزه است كه افزايش قدرت وام دهي بانکها و امكان تأمين مالي در بازار سرمايه، با افزايش صندوقهاي زمين و مسكن ميتواند در رفع اين مشكل مؤثر واقع شود.

وزير راه و شهرسازي فرهنگسازي براي ترويج استفاده از صنعتي سازي ساختمان را ضرورتي غيرقابل انكار برشمرد و گفت: تنها زماني ميتوانيم صنعتي سازي را فراگير اعلام كنيم كه عموم مردم براي ساخت منازل مسكوني بهجاي مراجعه به معماران تجربي، مهندسان داراي دانش فناوري نوين را ترجيح دهند.

ورود فناوريهاي نوين به سبک زندگي مردم

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه استانداردهاي اجباري در ايران بهمراتب بيشتر از استانداردهاي اجباري در کشورهاي توسعهيافته ميباشد، افزود: هر آنچه در جامعه الزامي شود جواب عکس ميدهد لذا اگر استفاده از فناوريهاي نوين در ساختمانسازي نيز اجباري شود نتيجه آن مطلوب نخواهد بود.

آخوندي تأکيد کرد: بايد ارتقاي استانداردهاي ساختمانسازي اتفاق بيفتد و در اين صورت است که فناوريهاي نوين وارد سبک زندگي مردم ميشوند.وي به مهندسان ساختمان توصيه کرد بهغيراز جنبههاي مهندسي و فني کار ساختمانسازي به جنبههاي فرهنگي آن نيز توجه داشته باشند.بهعنوانمثال، فناوري موبايل خود را با درآمدهاي مختلف و اقتصاد کلان و خرد تطبيق داده است و شما ميتوانيد ارزانترين مدل موبايل با همان کاربري را در دست اقشار کمدرآمد جامعه و گرانترين موبايل را نيز در دست اقشار متمول جامعه ببينيد.

وي بابيان اينکه دو کاستي جدي در حوزه اقتصادي فناوريهاي نوين وجود دارد، افزود: نخستين کاستي عدم سازگاري فناوريهاي نوين با اقتصاد خانوار و دومين نقصان، ايجاد نشدن تقاضاي مؤثر و سازمانيافته در بخش مسکن است که اين دو کاستي در طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازي لحاظ شده است.

وزير راه و شهرسازي گفت: در شرايط فعلي يک خانواده ايراني با درآمد متوسط نميتواند از يکخانه با تمام فناوريهاي نوين بهکاررفته در آن، داراي عمر مفيد و زيبايي بهرهمند باشد که تمام عمر خود را با آسايش در آن بگذراند. اگر مدلي براي اقتصاد خانوارهاي کمدرآمد (اقتصاد خرد) طراحي نکنيم هرآنچه تاکنون درباره ترويج استفاده از فناوريهاي نوين در ساختمانسازي انجام دادهايم بينتيجه خواهد بود.

آخوندي بيان کرد: براي رشد صنعت ساختمانسازي در کشور بايد تقاضاي مؤثر و سازمانيافته داشته باشيم درحاليکه در ايران «نياز» با «تقاضا» در بخش ساختمانسازي يکسان شمرده ميشود و اين مسئله يک اشکال اساسي است.

وي تأکيد کرد: بايد نياز خانوار به ساختمان به تقاضاي مؤثر تبديل شود که اگر اين مسئله محقق نگردد شاهد ساخت انبوهي از ساختمانهاي بيکيفيت و بيمحتوا در شهرها و اتفاقات ناخوشايند بعدازآن خواهيم بود.

وزير راه و شهرسازي گفت: تأکيد وزارت راه و شهرسازي بر ساماندهي اقتصاد خانوار مبتني بر تقاضاي مؤثر در رشد فناوري است.

صنعتي سازي گامي بلند براي ورود به عرصه فراصنعتي

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان كشور گسترش صنعتي سازي را گامي بلند در ورود به عرصه فرا صنعتي دانست.

مهندس اكبر تركان در مراسم افتتاحيه سومين همايش ملي فناوريهاي نوين صنعت ساختمان، ضمن مروري بر تاريخ صنعتي سازي در جهان گفت: چگونگي عبور از ورطه ساخت سنتي و رسيدن به صنعتي سازي قابلمطالعه است.

وي با اشاره به اينکه صنعتي سازي به معني استفاده از دستاوردهاي صنعت در بخش ساختمان است كه پرداختن به آن در دنياي امروز، غيرقابلاجتناب است، خاطرنشان كرد: در حوزه صنعتي سازي، ساخت بستههاي سازهاي ساختماني، کوتاهسازي زمان ساخت را به دنبال خواهد داشت.

هماهنگي با شرايط داخلي لازمه رشد استفاده از تکنولوژيهاي روز

دكتر محمد شكرچي زاده در مراسم آغاز به كار همايش اظهار داشت: افتتاح اولين دفتر منطقهاي تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در مشهد مقدس نقطه عطفي براي برپايي و فعاليت اين دفاتر در سراسر ميهن اسلامي است.

رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي خاطرنشان كرد: فناوريهاي نو موج بزرگي با هدف ارتقاي سلامت، فرهنگ، صنعت، حملونقل و... به راه انداخته است.

وي با بيان اينكه فناوري در حوزه صنعت ساختمان اولين گامهاي خود را برداشته و رشد استفاده از تکنولوژيهاي روز در كشور، نيازمند گذشت زمان و هماهنگ شدن آن با شرايط داخلي است، عنوان كرد: رسيدن به توسعه در زمينه فناوريهاي نوين ساختماني پيشنيازهايي ازجمله آموزش نيروهاي انساني و توسعه زيرساختهاي  مربوطه را ميطلبد.

رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي افزود: فناوريهاي نوين در حوزه صنعتي سازي ساختمان بايد بارها مورد بررسي كارشناسان مجرب داخلي قرار گيرد و توسط مهندسان ايراني مقيم خارج از كشور نيز ارزيابي شود.

اين مقام مسئول ادامه داد: ازآنجاکه نفوذ تكنولوژي در بخش حملونقل و ساختمان نسبت به ساير حوزهها بسيار کمرنگتر مينمايد، بايد براي رشد فناوريهاي نوين در صنعت ساختماني تلاش مضاعفي از طرف جمعه مهندسان صورت گيرد.

اعلام آمادگي براي اجراي طرح جامع ساختوساز صنعتي

مهندس احمد خرم در مراسم افتتاحيه سومين همايش ملي فناوريهاي نوين صنعت ساختمان گفت: طرح جامع ساختوساز صنعتي را به وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد دادهايم که در روند تهيه طرح جامع مسکن، اين طرح جامع نيز بايد مدنظر قرار گيرد.وي افزود: بر اساس اين طرح بايد در صنعت ساختوساز، مديريت واحد در تعامل با تمامي برنامههاي ديگر کشور اعم از برنامههاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، صنعتي و... را در کنار هم مورد لحاظ قرار دهيم.

رئيس انجمن توليدكنندگان و فناوران صنعتي ساختمان با اشاره به اينكه توليد دانش و تكنولوژي سرعت چشمگيري دارد و يکلحظه غفلت ما را از قافله توليد جهاني عقب مياندازد، تأکيد كرد: ورود دولت به همه امور، فعاليتها را كند كرده و از نظر هزينه و كيفيت، نتايج مطلوبي نخواهد داشت.بنابراين دولت بايد از كارهاي اجرايي و امور حاكميتي كه بخش خصوصي توانايي انجام آن را دارد، خارج شود و اين امر را به بخش خصوصي بسپارد. وي گفت: ايران اولين كشور در خاورميانه بود كه صنعتي سازي را وارد كرد، اما متأسفانه نتوانست آن را بومي كند.

همايش فناوريهاي نوين بينالمللي شود

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از امضاي تفاهمنامه در بحثهاي تخصصي همايش ملي فناوري نوين صنعت ساختمان بين 4 استان خبر داد و گفت: اين تفاهمنامه بين استان اصفهان در بحث انرژي، استان سمنان در زمينه مصالح ساختماني، استان فارس در بخش مقررات ملي ساختمان و استان خراسان رضوي در بحث فناوريهاي نوين ساختمان امضاشده که خراسان رضوي در قبال مسئوليت خود موفقتر از ديگر استانها عمل كرده است.

حامد مظاهريان افزود:: با توجه به اينكه در كشور ما عمر نهادها و بنگاهها کوتاهمدت است، اين همايش در سالهاي 88، 90 و 93 در شهر مشهد مقدس بهصورت مداوم برگزارشده و اين تداوم بسيار حائز اهميت است.وي خواستار پيگيريهاي لازم براي بينالمللي شدن همايش ملي صنعت ساختمان و ايجاد فرصت براي حضور كشورهاي خارجي در آن شد.

سپردن حوزه مسكن به بخش خصوصي

سيد محمد پژمان با اشاره به عملكرد بهتر انبوهسازان در مقايسه با تعاونيها در ساختوسازهاي مسكن مهر اظهار داشت: متوليان مسکن بخش تعاون ميتوانند تعاونيهايي را سازماندهي كنند كه فعاليتشان بهطور مستمر توليد مسكن باشد.

وي ميزان حمايت دولت از بخش خصوصي فعال در ساختوساز را خوب ارزيابي كرد و گفت: جهتگيري دولت بر اين اساس است كه صنعت ساختمان با توجه به ظرفيتهاي توليدي و مهندسي و فعاليتهايي كه در كشور انجام ميشود، به بخش خصوصي سپرده شود.

رئيس سازمان ملي زمين و مسكن در خصوص تأثير برگزاري اينگونه همايشها در گسترش استفاده از فناوريهاي نوين صنعت ساختوساز، عنوان كرد: اينگونه گردهماييها که بهصورت تخصصي به حوزه ساختوساز صنعتي ميپردازد، ميتواند با شناساندن تکنولوژيهاي نوين  و انتقال آن به مهندسان و دستاندرکاران اين بخش، موجب توسعه و گسترش آن شود.

ساختمانها نماد مديريت، اقتصاد، هنر و رفاه باشند

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: ساختمانها نماد تمدن هر كشور است و بايد نشاندهنده سطح مديريت، اقتصاد، هنر، رفاه و بهداشت ملتها باشد.

سيد مهدي هاشمي اظهار كرد: تلاش دستاندرکاران بخش ساختوساز در كشور بايد در جهت افزايش ايمني و عمر مفيد ساختمانها باشد زيرا بيشتر از يکسوم سرمايه كشور در اين حوزه گردش دارد.

وي افزود: برگزاري اينگونه همايشها در معرفي فناوريهاي روز ساختماني و گسترش استفاده از آنها بسيار مؤثر است و بايد براي برگزاري آنها در سطح بينالمللي تلاش كرد.

رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي تعداد همايشهاي حوزه صنعتي سازي ساختمان در كشور را بسيار كم ارزيابي كرد و گفت: با توجه به قدمت تمدن ايران و پيشينه درخشان كشور در معماري، شايسته است اينگونه همايشها گستردهتر، تخصصيتر و با حضور كشورهاي صاحب سبك در اين زمينه برگزار شود.

توجه به فرهنگ براي بوميسازي فناوريهاي نوين

مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي بر توجه ويژه به فرهنگسازي و اقتصاد كلان بهمنظور بوميسازي فناوريهاي نوين ساختمان تأکيد كرد.

محمدرضا اخوان عبداللهيان گفت: فرهنگسازي در بخش گسترش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان، آموزش مهندسان، فعاليت رسانههاي جمعي و ارائه مطالب علمي از سوي دانشگاهها را شامل ميشود.

دکتر اخوان عبداللهيان افزود: توجه به زيرساختهاي اقتصادي و فراهم نمودن منابع لازم براي تأمين اعتبار، ضرورت ديگر براي موفقيت در بوميسازي فناوريهاي روز صنعت ساختوساز است.

وي خواستار تغيير نگاه بخشي به نگاه سيستمي در حوزه مسكن شد و گفت: همافزايي فعاليتها در نتيجه هماهنگي بين بخشهاي مختلف به گسترش بهکارگيري تکنولوژيهاي نوين در صنعت ساختمان كمك قابلتوجهي خواهد كرد.

دکتر اخوان عبداللهيان با بيان اينكه همايشهاي آينده بايد گستردهتر و علميتر از همايش امسال برگزار شود، خواستار پويايي و فعاليت بيشازپيش دبيرخانه همايش ملي فناوريهاي نوين صنعت ساختمان شد.

کارگاه هاي آموزشي و ارائه مقالات تخصصي

پس از مراسم افتتاحيه سومين همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان، دو بخش ارائه مقالات تخصصي اين حوزه و برگزاري کارگاههاي آموزشي از سوي متخصصان، مهندسان و دستاندرکاران حوزه ساختوساز آغاز شد. در اين همايش دو روزه 137 مقاله پذيرفتهشده در دو بخش «ارائه شفاهي» و «پوستر»، حين برگزاري کارگاهها و نشستهاي تخصصي، در سالنهاي مجزا ارائه شد.

اختتاميه همايش

سرانجام سومين همايش فناوريهاي نوين صنعت ساختمان بعدازظهر روز جمعه بيست و يكم شهريورماه در شهر مشهد مقدس با برگزاري مراسم اختتاميه و تهيه قطعنامه به پايان رسيد.