پرسش و پاسخ حقوقی

شمار نشریه : 192

اعظم عرب مغار*

آيا مالکين مشاعي ميتوانند پروانه بگيرند؟

دخالت يکي از شرکا در اموال مشاع بدون اجازه و موافقت ديگر شرکا وجهي ندارد و مقررات املاک مشاعي مقرراتي است که در قانون مدني و قانون امور حسبي و قانون تملک آپارتمان مصوب1343 و قانون افراز و فروش املاک مشاعي مصوب 1357 آمده است. ازاينرو شهرداري بدون اجازه کليه شرکا حق صدور پروانه ساختماني ندارد و فرض صدور غيرقانوني پروانه ساختماني بدون اجازه ساير شرکا از سوي شهرداري کميسيون موضوع ماده100 قانون شهرداري نميتواند حکم به تخريب بنا صادر کند. حکم تخريب منحصراً در موارد احصاءشده در تبصرههاي ماده صد قانون مذکور جايز است. لازم به يادآوري است بهموجب ماده (1) مصوبه مورخ13/8/71 شوراي عالي اداري، صدور پروانه ساخت از سوي شهرداري هاي کشور طبق شناسنامه انجام ميشود و بر اساس ماده (2) همين مصوبه از تاريخ 1/11/71 شناسنامه ساختمان بهعنوان يک سند رسمي تلقي گرديده و در پاسخ دستگاههاي ذيربط مورد استفاده ميباشد و ماده 2 اين مصوبه بهموجب رأي شماره 96مورخ 28/7/73 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باطل گرديده است. همچنين براي صدور پروانه ساختمان مالکيت رسمي عرصه شرط نيست بلکه داشتن حق ايجاد بنا شرط است. مانند اينکه کسي زمين را از مالک يا موقوفه  را از متولي اجاره نمايد و مالک يا متولي به او حق احداث بنا براي خودش را بدهد. صدور پروانه براي چنين مستأجري فاقد اشکال است از اين رو احراز قانوني براي اخذ پروانه با شناسنامه ساختمان از سوي شهرداري کافي است.

 

*وکيل پايه يک دادگستري