بیشتر خانه‌های خالی لـوکس نیست

شمار نشریه : 192

وجود خانههاي خالي سوژه چندساله مسکني کشور است. به عقيده بسياري از کارشناسان  بزرگترين حلال خانههاي خالي اخذ ماليات است. اين موضوع از لابهلاي گفتههاي موافقان و مخالفان شنيده ميشود و چندين سال است که همانند توپ فوتبال بين اين اشخاص پاسکاري ميشود . در گزارش  زير ابتدا اشارهاي خواهيم داشت به آمار خانههاي خالي و در ادامه نگاهي خواهيم داشت به موانع عدم اجراي لايحه اخذ ماليات از خانههاي خالي در کشور. با ما همراه شويد:

خانه هاي خالي2 برابر نرخ طبيعي

عباس نويدي اصل ،کارشناس مسکن در مورد آمارهاي خانههاي خالي به پيام ساختمان گفت: بر اساس آمار نفوس و مسکني که در سال 90 انجامشده است،20 ميليون و 703 هزار و 953 خانوار همچنين 20 ميليون واحد مسکوني در کشور وجود دارد که از اين تعداد يکميليون و 666 هزار واحدمسکوني خالي از سکنه است.

وي افزود:با يک حساب سرانگشتي ميتوان نتيجه گرفت که بيش از نيمي از خانوادههاي ايراني از توان خريد خانه برخوردار نيستند و هرساله 6 الي 7 درصد از تعداد افرادي که صاحبخانه بودهاند، نيز کاسته ميشود.بر اساس آماري که در سال 90 از سوي مرکز آمار و از طريق سرشماري نفوس و مسکن اعلام شد 20 درصد از کل خانههاي خالي موجود در کشور، در تهران است . بهعبارتديگر از يکميليون و 666 هزار خانه خالي در سطح کشور، 327 هزار و 750 واحد مسکوني نصيب شهر تهران شده است.

نويدي ادامه داد: بهاينترتيب با توجه به اينکه در تهران در سال 90 بيش از 3 ميليون واحد مسکوني وجود داشته است، نسبت خانههاي خالي به کل واحدها در پايتخت معادل 15/10 درصد بوده است. يعني بيش از 2 برابر نرخ طبيعي خانه خالي در يک شهر، تهران داراي اين نوع خانهها بوده است.

وي در مورد اوضاع کنوني خانههاي خالي در تهران گفت: پس از گذشت 3 سال از اين آمار رقم خانههاي خالي در تهران 500 هزار خانه است. يعني در طي 3 سال با احتساب اينکه اگر به ميزان واحدهاي مسکوني اضافه نشده باشد 173 هزار خانه ديگر نيز خاليشده است.

ضرر شخصي مانع تصويب ماليات بر خانههاي خالي

عليرضا خسروي، نماينده سمنان با بيان اين مطلب که اخذ ماليات از خانههاي خالي ميتواند راهکار محکمي براي عرضه اين واحدها به بازار مسکن باشد، به پيام ساختمان گفت: در هفته اول شهريورماه امسال کميسيون عمران نامهاي خطاب به رئيسجمهور براي حل مشکلات مسکن ارائه داده که اين نامه در خصوص جايگزين وام خريد مسکن است.عضو کميسيون عمران در خصوص اين سؤال که چرا اخذ ماليات از خانههاي خالي به شکل جدي اجرا نميشود، گفت: اخذ ماليات هزينه  بسيار زيادي دارد  و افرادي در نهادهاي مختلف دستاندرکار اين موضوع هستند که به دليل ضرر شخصي از تصويب ماليات بر خانههاي خالي جلوگيري ميکنند.

وي با بيان اين مطلب که اين فشارها جلوي تصويب طرح را گرفته است، افزود: عمده لايحه اصلاح قانون مالياتي تصويبشده تنها6ـ 5 بند آن باقيمانده که لابيهاي پشت سر، اين لايحه را در کميسيون نگه داشتهاند و اجازه ورود به صحن علني مجلس را نميدهند .حتي تذکرات مکرر برخي نمايندگان که بنده همه جز آنها بودهام تاکنون نتيجهاي نداشته است.

خسروي با اشاره به کمکاري نظام مالياتي براي اجراي اين طرح، اظهارداشت: حرف آنها اين است که ما قادر به اجراي اين طرح نيستيم. همچنين، هزينه استخدام افراد براي..... شناسايي خانههاي خالي بيشتر از درآمدي خواهد بود که از اخذ ماليات به دست ميآيد.

اين عضو کميسيون عمران در پاسخ به اين سؤال که آيا اکثر خانههاي خالي را خانههاي لوکس تشکيل ميدهند يا خير، گفت: خير اينگونه نيست، در حال حاضر 500 هزار واحد خانه خالي در تهران وجود دارد که تعداد کمي در شمال شهر و مابقي در مناطق جنوب و مرکز شهر هستند و بيشتر خانه هاي خالي لوکس نيستند.

نماينده مردم سمنان ادامه داد: در اين خصوص بايد نظام مالياتي اصلاح شود و بايد بند ماليات بر عايدي سرمايه تصويب شود که قرار است اين  موضوع بعد از تعطيلات مجلس پيگيري شود.

خسروي  با بيان اين مطلب که  مجلس دست تمام سازندگان را ميبوسد اما مخالف سرمايهداري بدون استفاده است، گفت: دولت در کوتاهمدت ميتواند قيمت مسکن را تا 50درصد کاهش دهد و اين مورد ميتواند با مالکيت زمين انجام گيرد.  وي در اين خصوص توضيح داد:اگر مالکيت دولت در زمين اجرايي شود در کوتاهمدت شوک اساسي به  مسکن  وارد خواهد شد و بازار مسکن از کما بيرون ميآيد.

نماينده مردم سمنان ادامه داد: در ايران بهاي زمين 60 درصد قيمت ساخت را به خود اختصاص ميدهد، اين در حالي است که اين نسبت در کشورهاي ديگر 20 درصد است. تا زماني که در ساخت مسکن «رانت زمين» برداشته نشود هيچ وام بانکي کفاف قيمت خريد مسکن را نخواهد داد.