هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بلوک‌ سبک در راستای مقررات ملی ساختمان

يکي از مشکلات جدي که پروژههاي ساختماني يا عمراني بزرگ و کوچک را تهديد ميکند، نوع مصالح مورد استفاده است. کيفيت و ميزان موفقيت پروژههاي ساختماني و عمراني، تابعي از دو فاکتور مهم زمان و هزينه است که نقشي حائز اهميت و تعيينکننده در تحقق يا عدم تحقق اهداف اساسي اين قبيل پروژهها ايفا ميکنند، بنابراين استفاده از نوع مصالح موردنياز تضميني براي نقش اين دو فاکتور دارد.

عمدهترين هزينههاي ساختمان مربوط به  سازه است که تأثيــر عمدهاي در کاهش هزينههاي ساختماني ميگذارد.  بتنهاي سبک Cellular Lightweight Concrete يا  clc که داراي ساختار سلولي و متخلخل هستند از قابليتهاي فني بسيار خوبي براي گسترش و توسعه کمي و کيفي برخوردارند.

 مهندس سيد عليرضا شريفيان، مديرعامل شرکت توليدي سبکسازان پارس که از توليدکنندگان موفق بلوکهاي سبک سلولي در ابعاد مختلف است، در خصوص مزاياي اين محصول ميگويد: سرعت و سهولت در حمل و اجرا به دليل سبکي وزن و ابعاد بزرگتر اين نوع بلوک نسبت به نمونه سفالي، کاهش هزينههاي نازککاري، کاهش مؤثر ميزان تبادل حرارتي و برودتي، کاهش قابلتوجه وزن ديوار، پرت ناچيز و کم مصالح حتي کمتر از بلوکهاي سفالي، مقاوم در برابر گرما و آتشسوزي از جمله مواردي است که اهميت استفاده از اين محصول را دوچندان ميکند.

درباره بتنهاي سبک توضيحاتي بهاختصار بيان کنيد.

مهمترين ويژگي و مزاياي بتنهاي سبک عايق صوتي و حرارتي فوقالعاده بالا، ايمني و مقاومت آن است. در کنار اين مزايا سازگاري با محيطزيست بهگونهاي که براي طبيعت مضر نيست و مقاومت بالاي آن در برابر آتش بهطوريکه حرارت را بسيار آرام منتقل مينمايد و همچنين صرفه اقتصادي و افزايش سرعت اجرا، کاهش هزينه ملات سيماني، استفاده از ضايعات آن بهجاي پوکه، شيب بندي، نداشتن نياز به گچوخاک را ميتوان از محاسن ديگر اين محصول نام برد.

 شايانذکر است مزيت بلوکهاي clc در مقايسه با ديگر مصالح، کارپذيري ساده اين بلوکها است، بهطوريکه اين بلوکها را ميتوان بهسادگي ارهکشي، سوراخکاري و شيارزني نمود که موجب کاهش قابلتوجه ضايعات و افزايش سرعت و کيفيت فعاليتهاي تأسيساتي ميشود. همچنين ميتوان به سهولت جاي کليد و پريز برق را بهوسيله گردبر تعبيه نمود.

استفاده از اين محصول چقدر ميتواند صرفهجويي در هزينههاي ساختمان داشته باشد؟

با توجه به اينکه سرعت چيدمان اين محصول سه الي چهار برابر محصولات ديگر است و با توجه به کاهش هزينههاي ساخت  و توجه به رعايت موضوع مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، بانکها تسهيلات ويژهاي براي رعايت کنندگان اين مبحث در نظر گرفتهاند که يکي از فاکتورهاي مهم دريافت اين تسهيلات استفاده از بلوکهاي سبک است.

قابليتهاي کاربردي اين محصول در چه مواردي است؟

با توجه به اينکه بتنهاي سبک داراي ضريب انتقال حرارت بسيار مناسبي است و در هواي گرم و يا سرد انتقال حرارت به طبقات و واحدهاي مجاور ناچيز است، همين عامل در کاهش مصرف حاملهاي انرژي بسيار مناسب است . در مکانهاي عمومي حساس و بااهميت کاربري خوبي دارد.

استفاده از اين محصول چقدر در راستاي مباحث مقررات ملي ساختمان است؟

همانطور که ميدانيد لزوم عايق صوتي و حرارتي، ايمني در مقابل زلزله و همچنين سبکسازي جزئي از مقررات مبحث 19 است، بلوک سبک clc با رعايت اين موارد توانسته کمک شاياني به رعايت مبحث 19 در ساختمانها نمايد.