هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مجمع‌الجزایر صنعت ساختمان

گروه ساختوساز: گسترش شهرنشيني آثار و تبعات مختلفي به همراه داشته که در برخي موارد مثبت و در برخي موارد  منفي تلقي ميشوند. در کشور ما با شکلگيري شهرها، بلديهها وارد عرصه شدند تا امروز با عنوان شهرداري اداره امور مديريت شهري را بر عهده بگيرند. واقعيت اين است؛ با وجود تلاشهايي که توسط شهرداريها صورت گرفته است، ديد چندان مثبتي نسبت به عملکرد اين نهاد وجود ندارد و در اغلب موارد شهرداريها به دليل خودگرداني و استقلالي که از دولتها دارند، دچار يک نوع پولمحوري شدهاند. بنابراين براي اداره امور شهر به سادهترين و دسترسترين راهها ازجمله دريافت عوارض و جرائم ساختوسازهاي شهري و همچنين تغيير کاربري و نابودي باغات روي ميآورند تا جايي که حتي برخي صاحبنظران اعتقاد دارند که شهرداري از تخلفات ساختماني استقبال ميکند. در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداري به سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گانه شهرداري تهران رفتهايم:

تغيير کاربري در آپارتمان مسکوني

اميرحسين. م نخستين کسي بود که با خبرنگار پيام ساختمان به گفتگو پرداخت. وي دليل مراجعه به شهرداري را براي ما اينگونه توضيح داد: «در آپارتماني که ما زندگي ميکنيم يکي از واحدها خانهاش را تبديل به انباري کرده است و مدام در نيمههاي شب کارگران براي بارگيري سروصدا ايجاد ميکنند و ما بايد منتظر بمانيم تا کارشان تمام شود و بعد استراحت کنيم.

وي ادامه داد: جالب است که در ابتداي کار که خانه را خريداري کردند، کاربري مسکوني داشت اما بعدها اين تغيير صورت گرفت. چندي پيش به شهرداري منطقه مراجعه کردم تا رسيدگي کنند اما خبري نشد. وقتي براي پيگيري کارم مجدد مراجعه کردم در کمال تعجب عنوان کردندکه اظهارات بنده منطبق با واقعيت نيست و «واحد مذکور کاربري مسکوني دارد و داراي سکنه است.» با شنيدن اين حرف خودم هم دچار تناقض شده بودم به همين خاطر مجدد به آپارتمانمان رجوع کردم تا از موضوع مطلع شوم اما ظاهراً اشتباه از طرف آنها بود. اين شهروند تصريح کرد: درنهايت متوجه شدم که مسئولان عزيز شهرداري اصلاً مراجعهاي به محل مربوطه نداشتهاند و به نظر ميرسد شهرداري براي کسي دل نميسوزاند.

تغيير کاربريتان قانوني نيست

يکي ديگر از مراجعان به پيام ساختمان گفت: بنده حدود دو سال است يک باب دفتر ثبتاسناد رسمي، ازدواج و طلاق اجاره کردهام. در طول اين مدت هيچ احدي به فعاليت من گير نداده بود تا اينکه بهيکباره ورق برگشت. يکي از اعضاي شوراياري محله از بنده نزد شهرداري شکايت کرده بود. به دنبال اين ماجرا شهرداري بنده را براي اداي پارهاي توضيحات درباره تغيير کاربري دفترم دعوت کرد.

وي افزود: حالا هم به شهرداري مراجعه کردهام تا در جواب نامه بگويم که فعاليت بنده بهعنوان دفتر ازدواج و طلاق قانوني است چراکه طبق استثنائات قانون شهرداري از ملک مسکوني براي انجام اين کار استفاده کردهام و اينگونه فعاليتها مشمول تغيير کاربري نميشود.

اين شهروند ادامه داد: ازآنجاکه مدتزمان زيادي است با مراجعهکنندگان به شهرداري در تماس هستيم و نسبت به قانون تا حدودي آگاه شدهايم به اربابرجوع محترم توضيح دادم که در صورتي استفاده  شما از ملک مسکوني موردنظر بلامانع است که مالک باشيد اما به دليل اينکه شما مستأجريد اين کار تغيير کاربري بهحساب ميآيد. با شنيدن اين حرف اربابرجوع بدجوري آشفته شد و گفت چه فرقي بين مالک و مستأجر وجود دارد. بايد به ديوان عدالت اداري شکايت کنم. اين قانونها من درآوردي است.

هوس اجاره پارکينگ نميکنم

رضا. ع يکي ديگر از مراجعهکنندگان به شهرداري بود. وي دليل مراجعهاش را اينگونه توضيح داد: ساختمان ما داراي 8 واحد پارکينگ و 16 واحد مسکوني ميباشد که بنده هم داراي پارکينگ ميباشم. ازآنجاييکه در داخل ساختمان کسي مشتري پارکينگ من نبود  و از طرفي خودم فاقد ماشين بودم، چندي پيش بنده اقدام به اجاره يک واحد پارکينگ به يک نفر خارج از آپارتمان کردم. اما همسايهها معترض شدند که اين کار خلاف قانون است. من هم به اعتراضشان گوش نکردم.

وي افزود: همين موضوع باعث شد تا همسايهها به شهرداري منطقه مراجعه کنند و از بنده شکايت کنند. اگر چه شهرداري اعلام کرده بود که اين کار از حيطه اختياراتش خارج است و بايد به  محاکم قضايي و انتظامي شکايت شود اما آنها اصرار کرده بودند که «نميخواهند کار را به محاکم قضايي بکشند و فقط قصد ترساندن مالک را دارند.» شهرداري هم قبول کرد و نامهاي براي بنده ارسال شد که با در دست داشتن سند به شهرداري منطقه مراجعه کنيد. چشمتان روز بد نبيند همينکه پايم به شهرداري باز شد، شوکه شدم چراکه متوجه گرديدم پارکينگ ساختمان در سند قيد نشده و اصولاً من هيچ حقي نسبت به پارکينگ ندارم. به دنبال اين موضوع در حال حاضر دربهدر دنبال مالک قبلي هستم که ماجرا را يکجوري تمام کنم و از اين به بعد هوس آزار همسايه و اجاره دادن پارکينگ نکنم.

ساختمانسازي از هفتخوان سختتر است

يکي ديگر از مراجعان به پيام ساختمان گفت: ساختمانسازي در کشور ما از هفتخوان رستم هم سختتر و پيچيدهتر شده است. يک ماه پيش پس از گرفتن مجوز شهرداري رسماً کار ساختوساز را شروع کردم اما پس از گذشت چند روز مأموران شهرداري نسبت به تخريب ملک بنده اقدام کردند. دليل اين کار هم اين بود که بدون اينکه ابعاد ملک بنده و مجاور در نظر گرفته شود، مهندس طراح و نقشهکش کار را شروع کرده و مهندس مجري هم طبق همان نقشه ساختوساز کرده بود و عملاً بنده 20 سانتيمتر به ملک مجاور پيشروي داشتم.

وي افزود: همسايه من ماجرا را به شهرداري اطلاع داده و سند ملکش را ارائه کرده بود. ازآنجاييکه اين بنده خدا کاملاً درست ميگفت شهرداري مجوز خودش را پس گرفت و ديوارها را خراب کرد.  واقعاً همسايه مقصر نبود؛ من هم مقصر نبودم. ازآنجاييکه مرز بين دو زمين بهطور دقيق مشخص نبود و مهندس طراح بدون توجه به اين موضوع نقشه کشيده بود، مشکل ايجاد شد. درواقع بايد قبل از انجام کار نقشهکشي، نقشهبرداري صورت ميگرفت و سپس نقشه کشيده ميشد اما  بهقولمعروف اول ميبرند و بعد متر ميکنند و اينگونه هزينه اضافي روي دست ما گذاشتند. حالا هم زير بار تأمين مصالح تخريبشده نميروند.

اين شهروند در پايان گفت: مشکل ساختوسازهاي ما اين است که هر کس ساز خودش را ميزند و خودش را عقل کل ميداند و در بين دستگاههاي متولي نوعي گسستگي آشکار به چشم ميخورد. شايد تعبير مجمعالجزاير ساختمانسازي بهترين تعبير براي حالوروز ما باشد.