هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شیوه جدید نظارت بر پل‌های معیوب

سامانه جديد بابک معاوني و تيم علمياش در دانشگاه تافتز آمريکا از حسگرهاي بيسيم و رباتهاي پرنده بهره ميبرد که به مقامات در نظارت بر شرايط پلها در زمان واقعي کمک ميکند.

گزارشهاي اخير دولت آمريکا نشان ميدهد از هر چهار پل در ايالاتمتحده يک پل نيازمند تعمير است و در غير اين صورت نميتواند ترافيک خودروها را پوشش دهد. در حال حاضر نظارت بر پلها توسط تيمي از مهندسان صورت ميگيرد که فرآيندي خطرناک و کند محسوب ميشود زيرا حتي باتجربهترين مهندسان نيز ممکن است ترکهايي را در سازههاي پل ناديده بگيرند.

در سيستم شناسايي جديد که توسط بابک معاوني، دانشيار مهندسي محيط و عمران دانشکده مهندسي دانشگاه تافتز در حال طراحي است، حسگرهاي هوشمند بهصورت مداوم به ستونها و مفاصل پلها متصل ميشوند. هر حسگر بهطور پيوسته ارتعاشات را ضبط و سيگنال ضبطشده را پردازش ميکند و تغييرات حاصله در پاسخ ارتعاشات ميتواند نشاندهنده آسيب باشد.

معاوني هماکنون در حال طراحي اين سيستم بيسيم است که از رباتهاي پرنده خودکار در نزديکي حسگرها استفاده ميکند. اين رباتها دادهها را جمعآوري و تصاوير ديداري از شرايط پل تهيه ميکند. رباتهاي پهپادمانند سپس دادههاي دريافتي را به نقطه جمعآوري مرکزي جهت تحليل مخابره ميکنند. فناوري معاوني و تيم علمياش در نظارت بر پلها و شناسايي دقيق پلهاي در معرض خطر کارآمد خواهد بود.