هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیش به‌سوی ساختمان ارزان و ضد زلزله

يک محقق ايراني موفق به ساخت سازههاي کامپوزيتي شد که اين کامپوزيتها در ساختوسازها به کار ميروند و ميتوانند ساختمانها را صددرصد ضد زلزله کنند.

مهرداد داورپناه ، ايده پرداز سازههاي پل کامپوزيت دهانههاي مفيد 30،20،10 متر، داراي تحصيلات مهندسي سازه از انستيتو تکنولوژي نيوجرسي امريکا در اين خصوص گفت: سازههاي کامپوزيتي يک سيستم جديد ساختماني است که از لحاظ تکنولوژي، ساخت ساختمانهايي را امکانپذير ميکند که با سيستمهاي موجود امکانپذير نيستند.

وي گفت: سازههاي کامپوزيت، سيستمي بدون اسکلت ماژولار است که از اتصال قطعات پيشساخته کامپوزيتي به وجود ميآيد و شبيه سازههاي کامپوزيتي بازيهاي کودکان است. وي با اشاره به اينکه طرح اين سيستم بر اساس تئوري سازهاي صفحات تا شده است، اذعان داشت:سازههاي کامپوزيتي سيستم جديد ساختماني است که تاکنون در دنيا عملي نشده و براي اولين بار در دنيا در ايران عملي ميشود. اين محقق شرکت دانشبنيان با اشاره به اينکه استفاده از سازههاي کامپوزيتي در ساخت ساختمانها ميتواند مقاومتي چندين برابر قدرت ساختمانهاي معمولي باشند، يادآور شد: با استفاده از سازههاي کامپوزيتي ميتوان ساختمانهايي 100 درصد ضد زلزله داشت.

وي درباره کاربردهاي اين سازه گفت: از سازههاي کامپوزيتي دهانههاي مفيد 10،20،30 متر ميتوان در ساخت پل، تونل، آشيانه هواپيماها، سد، ساختمانهاي با تعداد نامحدود طبقات و با ارتفاع بيشتر، مگا سازه (سازههايي بزرگتر از ابر سازه که دهانههاي خيلي بزرگي دارند) با هزينهاي کم و مقاومتي بالا استفاده کرد. اين سازه جايگزيني مناسب براي اسکلتهاي فلزي در ساختوساز ميتواند باشد.