هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ویترین فناوری کافی نیست

روشهاي سنتي در زمينه ساختوساز پاسخگوي نياز و حجم بالاي تقاضاي مسكن در کشور نيست، اين موضوعي است که طي چند سال اخير بسياري از متوليان ساخت به اين باور رسيدهاند. بهاينترتيب هر اقدامي که توجه به فناوريهاي نو و ميزان بهرهوري در اينگونه سرمايهگذاريها را تسهيل کند، يک رسالت ملي است. اما براي رسيدن به سهم مشخص صنعتي سازي در ساختوساز کشور، نقشه راه لازم است، برگزاري نمايشگاه ميتواند اين فرصت را فراهم کند تا پيشرفتهاي صنعتي سازي و فناوريهاي نوين کشور در معرض ديد شرکتکنندگان قرار گيرد. شرکت نمايشگاهي نياک براي ششمين دوره متوالي در اين مسير همت گمارده است. دکتر امير مازيار شاکري، مديرعامل شرکت نمايشگاهي نياک است. با  او در مورد وضعيت کنوني صنعتي سازي در کشور و اهداف برگزاري نمايشگاهي که در پيش است، گفتوگو کردهايم.

پيام ساختمان نمايشگاه صنعتيسازي ساختمان چه هدفي را دنبال ميكند؟ ارزيابي خودتان از برگزاري اين نمايشگاه چيست؟

امسال ششمين دوره نمايشگاه صنعتي سازي ساختمان، همزمان با ششمين همايش تخصصي تجهيزات و فناوريهاي نوين صنعتي سازي ساختمان، از تاريخ 3 تا 6 آبان در محل مصلاي تهران برگزار ميشود و انجمن صنفي انبوهسازان مسکن و ساختمان ايران، سازمان نظام کارداني ساختمان از حاميان برگزاري اين نمايشگاه هستند.

از دور اول برگزاري هدف ما معرفي موضوع صنعتي سازي و گسترش آن در کشور براي مديران شرکتهاي انبوهسازي، صاحبان پروژهها در سطح کشور، توليدکنندگان تجهيزات و مصالح نوين ساختماني و سرمايهگذاران در بخش مسکن و عمران بوده است، همچنين انتقال تجارب و آخرين تحقيقات و پژوهش در اين زمينه که در ساير کشورها وجود داشته است.

پيام ساختمان به نظر شما اين نمايشگاه تا چه اندازه به اهداف خود دستيافته است؟

ما سه دوره اول را صرفاً به مباحث معرفي صنعتي سازي، فرهنگسازي صنعتي سازي، بررسي مزاياي آن نسبت به سنتي سازي، بوميسازي و معرفي تجهيزات و امکانات به متخصصان علاقهمند به علم روز که تمايل دارند از اين فرصت استفاده کنند اختصاص داديم. امسال نيز در آخرين سال از دوره دوم، هدفگذاري ما اين است که جمعبندي کاملي از نيروهاي آموزشديده و انتقال مباحث فني به آنها داشته باشيم. البته تنها طي چهار دوره برگزاري نمايشگاه  کارگاههاي آموزشي انجام نميشود اين تنها معرفي موضوع است و بعد از طريق سازمان نظام کارداني ساختمان و انجمن انبوهسازان کلاسهاي آموزشي را بعد از برپايي نمايشگاه برگزار ميکنند و حتي شرکتهاي تأمينکننده و توليدکننده اين تجهيزات نيز به همين ترتيب نيروهاي علاقهمند را جذب ميکنند و عمدتاً هم آموزشها بهصورت رايگان است و بعد به پروژهها معرفي ميشوند.

پيام ساختمان چه تعداد شركت معتبر و متخصص در اين نمايشگاه حضور مييابند؟ اساساً حضور شركتهاي فعال و مردم تا چه اندازه رضايتبخش و تأثيرگذار است؟

با توجه به فضاي محدود سالانه تا 200 شرکت را پذيرش ميکنيم، در اين دوره نيز تا به امروز حدود 100 شرکت پذيرش شدهاند و تعاملاتي نيز با انجمنها و اتحاديههاي مرتبط با صنعت ساختمان داريم که اميدواريم شاهد حضور پررنگ آنها در اين نمايشگاه باشيم .ازآنجاکه عمدتاً اين فناوري مربوط به کشورهاي خارجي است، طبيعتاً بوميسازي آن در کشور زمانبر است. خوشبختانه اين مورد هم اتفاق افتاده و اکنون تجهيزات و ملزومات آن توسط توليدکنندگان داخلي فراهمشده و در حال توليد است، ضمن اينکه قصد ما اين است که با مشارکت جامعه هدف به اين نمايشگاه، در کنار طرح موضوع، شاهد حضور  شرکتهاي عرضهکننده خدمات هم باشيم تا به خروجي مناسبي برسيم. اما بههرحال اين نمايشگاه تأثير خود را گذاشته و با پشتيبانيهاي انجامشده به دنبال برگزاري اين نمايشگاه، کمکي به افزايش روشهاي صنعتي سازي براي تقريباً 8 درصد از پروژههاي کشور را شاهد هستيم. همچنين در ساختوساز به روشهاي سنتي نيز تأثيرگذار بوده؛ چنانکه بسياري از مباحث مربوط به فناوريهاي مرتبط با صنعتي سازي(صرفه جويي انرژي، هوشمند سازي و ...) به سنتي سازي هم منتقل شده است.

پيام ساختمان صنعت ساختمان تا چه اندازه به اهداف خود در زمينه ساخت صنعتي دست يافته است؟

 اگرچه متأسفانه همچنان در حال حاضر بيشتر ساختمانسازيها به روش سنتي سازي انجام ميشود، ممکن است محصولات يا امکانات جديدي افزوده باشيم ولي در مجموع ساخت به همان روش انجام ميشود اما با توجه به استقبال مديران شرکتها در پي تقاضاي ايجادشده در بازار، شرکتها و سرمايهگذاران ملزومات مرتبط با صنعتي سازي را توليد کردند و اکنون نياز به نيروي ماهر و کارآزموده داريم که بتواند اين تجهيزات را بهدرستي در پروژهها اجرا کند. ضمن اينکه صنعتي سازي مدتها در کشور مغفول مانده است. همزمان با جديت اجراي پروژههاي مسکن مهر مشاهده کرديم بسياري از پيمانکاران خارجي همچون چين و ترکيه تمايل دارند تا با کيفيتي بالاتر و قيمتهايي ارزانتر کيلومترها مسافت را طي کنند تا با تعرفه بسيار پايينتر از سرمايهگذاران داخلي ما در ايران سرمايهگذاري کنند. خوب اين موضوع سؤال ايجاد کرد و پس از پيگيريهاي متعدد، وزارت و شهرسازي وقت و بعد از آن هم وزارت صنايع با شرکت مديريت پروژههاي ساختماني ايران ( مپسا) وارد موضوع شدند و اقدامات تحقيقاتي زيادي انجام دادند. ازآنجاکه فعالان اين صنعت اطلاعات خيلي کمي در آن دوره از اين فناوري داشتند، تلاش کرديم با پشتيباني انجمن انبوهسازان و مديران شرکتهاي انبوهسازي طي سه سال اول برگزاري تا حدودي به تسهيل اين موضوع کمک کنيم. ولي صرف اطلاع از موضوع و بحث دانش صنعتي سازي نميتواند منتج به اين موضوع شود و ما نيازمند ابزار و امکانات هم هستيم.

پيام ساختمان چه نشستهاي جانبي تخصصي تدارک ديدهشده است؟

در روز اول گردهمايي مديران تصميم گير و سياستگذار در صنعت ساختمان برگزار و طي آن گزارشي از اقداماتي که سال گذشته تاکنون در اين زمينه انجامگرفته ارائه و جمعبندي خواهد شد. در طول سه روز بعد نمايشگاه نيز به همين صورت کارگاههاي آموزشي و گردهماييهاي جانبي داريم که به بحثهاي تخصصي پرداخته ميشود.

پيام ساختمان انتظارات شما از متوليان اين حوزه چيست؟

قطعاً حمايتهاي دولتي بهويژه تعاملات ما با ساير کشورها ميتواند در گسترش کاربرد اين تکنولوژي در ساختوساز مؤثر باشد، اما شرايط موجود و تحريمهاي ناجوانمردانه تأثير خود را داشته ولي بااينحال توجه به پويايي صنعت ساختمان و تعاملي که بخش خصوصي در اين زمينه دارد، خوشبختانه در طي اين چند سال داشته اتفاقات مطلوبي انجامشده است. دولت تحقيقات خيلي خوبي در اين بخش انجام داده که تصور ميکنم بايد نتيجه اين تحقيقات به بدنه اين صنعت منتقل شود. ما اين علم را در اختيارداريم ولي صرفاً داشتن آن در ويترين و عنوان اينکه صاحب اين تکنولوژي هستيم، کافي نيست و اين تکنولوژي بايد بهصورت عملي وارد بدنه صنعت شود، حتي اگر هزينهبر باشد. اما راهکارهاي اين مسير بايد تسهيل شود و متخصصان را به پروژهها معرفي کنند. البته نبايد نقش رسانه را در اطلاعرساني و معرفي موضوعات جديد در پيشرفت و رسيدن به چشماندازها ناديده گرفت.