هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جایگاه مهندسان ترافیک در ساخت وساز

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: صنعت ساختمان ما تا چند سال پيش گرفتار سنتي سازي بوده اما در حال حاضر حرفهاي زيادي در زمينه صنعتي سازي داريم.

بهلول حسيني در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان در رابطه با زيرساختهاي مسکن مهر اظهار داشت: دولت جديد زيرساختهاي مسکن مهر را رها نکرده است و قطعاً براي حل مشکل مردم چارهانديشي خواهد کرد. اما ايکاش که اين کار در بافتهاي فرسوده که تمام امکانات را دارا ميباشند و نيازي بهصرف هزينههاي زياد براي تأمين زيرساختها ندارد، صورت ميگرفت. بهطور ميانگين، متوسط طبقات در بافت فرسوده 5/1 طبقه است؛ تصور کنيد که اگر همين ساختمانها را تبديل به حدود 10 طبقه ميکرديم چقدر جمعيتت ميتوانستند در خود جاي بدهند. البته منکر برخي مشکلات که بهواسطه جمعيت زياد در شهر به وجود ميآيد، نيستم اما بههرحال هم دولت و هم مردم راحتتر بودند. دولت جديد هم بايد ساختوساز در بافت فرسوده را در اولويت قرار دهد.

وي افزود: بهطورکلي دولت فعلي مقداري تنبلتر از دولت قبلي است. مسکن مهر قبلي نقايصي داشت اما به نظرم تا اين حد سزاوار انتقاد نيست. اشکال مسکن مهر فقط اين بود که دايره شمول را وسيع در نظر گرفت درحاليکه اين طرح بايد آدمهاي مستحق واقعي را پوشش ميداد. بهشخصه معتقدم مسکن مهر بهترين طرح بعد از انقلاب تا الآن بوده است. شما کدام طرح سراغ داريد که مسکن بدون در نظر گرفتن قيمت زمين در اختيار مردم قرار بگيرد.

حسيني ادامه داد: اگر دولت سريعتر به فکر توليد مسکن نيفتد، قيمت آن  روزبهروز بالاتر ميرود. به نظرم لازم است دايره مسکن مهر را قدري تنگتر نموده و اين طرح را ادامه دهند. وي در رابطه با کيفيت مسکن مهر گفت: گزارشهايي که در رابطه با کيفيت برخي واحدهاي مسکن مهر ارائه ميشود چندان جاي تعجب ندارد، هر جا  انبوهسازي انجام شده است، مشکلات اينچنيني به وجود آمده و اجتنابناپذير است.

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در پايان در مورد بودجه عمراني گفت: بعيد ميدانم دولت جديد بتواند حتي تا نصف بودجه عمراني را تخصيص دهد که البته به نظر من اين موضوع از بيتدبيري نشئت ميگيرد. دولت بايد ساختوساز را جدي بگيرد.