هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دستور ویژه روحانی برای مشکلات مسکن مهر

قائممقام وزير راه و شهرسازي از دستور رئيسجمهور براي مطرح شدن طرح مسکن مهر در شوراي اقتصاد جهت رفع موانع پيشرفت آن خبر داد و گفت:تکميل پروژههاي مسکن مهر تسريع ميشود.

احمد اصغري مهرآبادي اظهار کرد: مقرر شده هر هفته در استانها مديران وزارت راه و شهرسازي با مديران وزارت نيرو جلسه داشته باشند و پيشرفت فيزيکي را صورت جلسه کرده و  به وزراي راه و نيرو اعلام کنند.

مهرآبادي با اشاره به اينکه براي شهرهاي جديد اطراف تهران قرار شده جلساتي با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي راه و نيرو هفتگي برگزار شود، بيان کرد: در اين جلسات روند کار از نظر خدمات زيربنايي رصد شده و مشکلات احتمالي آن گزارش ميشود.

وي با بيان اينکه عزم جدي براي تأمين خدمات زيربنايي پروژههاي مسکن مهر وجود دارد، يادآور شد: تاکيدات رهبر معظم انقلاب قطعاً به روند کار سرعت خواهد داد.

قائممقام وزير راه و شهرسازي افزود: يک سال است که پيگير افزايش تسهيلات و تأمين خدمات زيربنايي هستيم که با تأکيد مقام معظم رهبري قطعاً کار شتاب خواهد گرفت.

مهرآبادي با بيان اينکه رئيسجمهوري دستور داد که موضوع مسکن مهر در شوراي اقتصاد مطرح شود، افزود: بر اين اساس مقرر شده تا مسائلي که بهعنوان گره در پيشرفت طرح مسکن مهر است شناسايي شود که قطعاً با توجه به تأکيد رهبر معظم انقلاب هم ساخت و هم تأمين خدمات زيربنايي پروژههاي اين طرح سرعت ميگيرد.