هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عده ای در پی حذف کاردان ها هستند

رئيس سازمان نظام كارداني ساختمان استان آذربايجان غربي در مروري کوتاه بر برگزاري چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان، حضور سازمان نظام كارداني ساختمان در نمايشگاههاي اينچنيني را به نفع ساختوساز كشور ارزيابي کرد و گفت: متأسفانه عدهاي در پي حذف کاردانها هستند.

سيدعباس ذاکري با اشاره به نبود انسجام بين سازمانهاي نظاممهندسي، نظام كارداني ساختمان و انبوهسازان در نمايشگاههايي نظير نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان، گفت: شايسته است اين تشکلهاي مهندسي، حرفهاي و صنوف ساختمان كه سه ركن اصلي نظاممهندسي و كنترل ساختمان و عوامل اصلي اجرايي ساختوساز كشور هستند با همدلي و وفاق، با اقدامات شايستهاي چون انتشار نشريات مناسب، مهندسي كشور را به جهانيان بشناسانند.

مهندس ذاکري ضمن اشاره به تشكيل غرفههاي جداگانه و جزيرهاي توسط سازمانهاي مذکور در چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان، اين وضعيت را بيانگر وضع ازهمگسيخته نظامات مهندسي كشور برشمرد و افزود: سازمان نظاممهندسي ساختمان كشور، متشكل از اركان اصلي خود كه در ماده 1 قانون تعريفشده، ميبايست بهترين و بزرگترين غرفه را در نمايشگاهها به خود اختصاص داده و با حضور مستمر رؤسا و اعضاي هيئترئيسه و هيئتمديرهها و با تشكيل جلسات برنامهريزيشده با صاحبان تمامي شرکتها، بخصوص شرکتهاي خارجي، ضمن آشنايي با آنها و محصولاتشان، نظاممهندسي كشور را به آنها معرفي و اهدافش را براي آنان تبيين نمايند.

وي اين کار را براي صدور خدمات مهندسي و فنآوريهاي داخلي به خارج كشور بسيار مفيد و ضروري برشمرد.

مهندس ذاکري در خصوص برگزاري نمايشگاههاي استاني گفت: مطمئناً نمايشگاههاي استاني بهعنوان کانالي تخصصي، در وظيفه انتقال فناوريهاي نوين از کلانشهرها به ساير نقاط کشور كمك ميكنند چرا كه امكان حضور براي همه علاقهمندان و دستاندركاران بخش ساختمان در نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان در فصل تابستان كه گرما بيداد ميكند وجود ندارد و صرفنظر از هزينه زياد مالي، به خاطر گستردگي تهران و نبود هتلهاي مناسب در نزديكي محل نمايشگاه، آمدوشد نيز براي افراد سخت است.

وي تصريح کرد: برگزاري نمايشگاههاي اينچنيني در استانها كمك بسيار زيادي به معرفي محصولات جديد و صنايع نوين خواهد كرد .

ذاکري با اشاره به مشکلات استفاده از فناوريهاي نوين خارجي عرضهشده در نمايشگاهها و اينكه چگونه ميتوان كارگران و ساير عوامل اجرايي ساختمان را  با فناوريهاي نوين آشنا كنيم، گفت: اينجاست كه نقش سازمانهاي نظاممهندسي و نظام كارداني ساختمان ظهور پيدا ميکند. به اين صورت كه با صاحبان شرکتهاي موردنظر وارد مذاكره شده و با برگزاري دورههاي آموزشي تئوري و عملي، روشهاي اجرا و بهکارگيري فناوريهاي نوين آموزش داده شود.

وي افزود: ازآنجاييکه صاحب آن فناوري به دنبال بازار براي محصول خود ميباشد براي به دست آوردن يك بازار خوب حاضر به پرداخت هزينههاي دورهها هم ميشود. يعني برگزاري اين دورههاي آموزشي نهتنها براي كشور و سازمانهاي مذكور هزينه نخواهد داشت بلكه ميتواند سوددهي هم داشته باشد و مهمتر اينكه در صدور خدمات مهندسي، راه را براي خود آن سازمانها و اعضاي آن باز ميکند.

رئيس سازمان نظام كارداني ساختمان استان آذربايجان غربي مهمترين مشكل نمايشگاه بينالمللي صنعت ساختمان را مناسب نبودن محل برگزاري آن برشمرد و نبود امكانات رفاهي مناسب و در حد استانداردهاي جهاني، اجازه عرضه محصولات فاقد كيفيت و يا كم كيفيت به خاطر سود بيشتر از برگزاري اين نمايشگاه و نيز كافي نبودن مدتزمان برگزاري و نيز ساعات بازديد از آن را از ديگر مشكلات آن عنوان كرد.

ذاکري با بيان اينکه سازمان نظام كارداني ساختمان كشور فقط يکبار در سال 1390 و در زمان مسئوليت وي در نمايشگاه بينالمللي شركت داشته، از اينکه اين سياست با تغيير مديريت در سازمان مذکور تداوم نيافته ابراز تأسف کرد و گفت: حضور سازمان نظام كارداني ساختمان در نمايشگاههاي اينچنيني، يقيناً به نفع ساختوساز كشور و خود اين تشكيلات و اعضاي آن است، مشروط بر اينكه وظايف سازمان نظام كارداني و شرح خدمات فني كه کاردانهاي فني قادر به ارائه آن در بخشهاي مختلف ساختوساز هستند به سمع و نظر بازديدكنندگان برسد.

وي تأکيد کرد: بعضيها كه با كمال تأسف به دنبال انحصارگرايي هستند حضور کاردانهاي فني را سبب هزينه مضاعف به ساختوساز ميدانند و با اين حرفهاي غيراصولي و غيرمنطقي، تنها به فكر حذف اين قشر بسيار مهم و تأثيرگذار در صنعت ساختمان هستند؛ درحاليکه حضور کاردانهاي فني در اين صنعت نهتنها هزينهاي ندارد بلكه با اصلاح فرآيند ساخت، تضمينکننده كيفيت بوده و نتيجتاً موجب كاهش هزينهها با افزايش بهرهوري در استفاده صحيح از مصالح با كيفيت، ماشينآلات، نيروي انساني در جهت حفظ سرمايه ملي و تبديل آن به ثروت ميشوند.