هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مترو هشتگرد تا پایان سال افتتاح می شود

مديرعامل شهر جديد هشتگرد گفت: اولين اقدامي که مديريت  شهرهاي جديد انجام داد برگزاري نمايشگاه فرصتهاي سرمايهگذاري در شهرهاي جديد است و به نظرم ساختوساز شهرهاي جديد بدون مشارکت بخش خصوصي امکانپذير نيست و ميتوان با همکاري بخش خصوصي شهرهاي زيبا و بدون مشکلات شهرهاي قديمي ساخت .

محمدرضا توکلي افزود: آگاهي رساندن به مردم يکي از مهمترين فايدههاي اين نمايشگاه بود و باعث شد که حتي توليدکنندگان با شهرهاي جديد آشنا شوند و توليداتشان را در اين شهرها عرضه کنند. خوشبختانه با توجه به مشوقات، توافقات خوبي صورت گرفته است.وي در رابطه با تعامل شهر جديد هشتگرد با شهرداري گفت: اعتقاددارم که شهردار متولي اصلي شهر است و ما قرار است شهر را بسازيم و در اختيار شهرداري قرار بدهيم. من پشتيبان و کمکحال شهردار هستم. اگر اين آگاهي به شهرداريها داده نشود که ما مقابل آنها قرار نداريم، بسيار مفيد خواهد بود.

وي خاطرنشان کرد: با توجه به آييننامهها و ضوابطي که در رابطه با ساختوساز در کشورمان وجود دارد و از طرفي ما زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي و متولي کيفيت هستيم، قطعاً ساختوسازها بر اساس اصول فني اجرا ميشود. ممکن است درزمينه سيماي شهري مشکلاتي هم باشد. بههرحال در مسکن مهر به دليل افزايش هزينهها سختگيري نکردن در رابطه با معماري اجتنابناپذير بود .

توکلي در رابطه با فضاهاي آموزشي و تفريحي شهر هشتگرد گفت: ما 50 هزار واحد داريم و حدود 100 مدرسه نياز داريم  که فعلاً 14 مدرسه در دست اجرا است. بايد خدماتي که موردنياز مردم است فراهم شود  اما  در اين زمينه عقب هستيم. سعي ما اين است که بخش خصوصي را وارد کار کنيم.ضمن اينکه ارتباط خوبي هم در بخش ساخت مدارس با خيرين مدرسهساز داريم و وفعلا براي ساخت 4 مدرسه با آنها توافق کردهايم و قطعاً اين همکاري ادامه خواهد داشت.

مديرعامل شهر جديد هشتگرد در رابطه با امنيت شهر جديد پرديس گفت: مهمترين مقوله شهرها امنيت است و بدون امنيت سرمايهگذار حاضر به سرمايهگذاري نيست. ما از اين نظر مشکلي نداريم و شهر جديد هشتگرد داراي نيروي انتظامي است و چند پاسگاه ساختهشده و چند پاسگاه ديگر در دستساخت است.

توکلي در ادامه از توافق با دانشگاه گفت و افزود: توافقنامههايي با دانشگاه شريف و تهران امضاء کردهايم که در شهر جديد هشتگرد شعبهاي ديگر از اين دانشگاهها را تأسيس کنند. وي گفت: شهر يک موجود زنده است و همزمان با اسکان جمعيت بايد توسعه پيدا کند. الآن با توجه به جمعيتي که داريم زيرساختها آماده است اما قطعاً جمعيت افزايش پيدا ميکند.

مديرعامل شهر جديد هشتگرد  با اشاره به اينکه مشکلاتي در خصوص آب و گاز و مسکن مهر هشتگرد داريم و اميدواريم که اين موضوع حل شود، عمده مشکلات مردم شهر پرديس  را مسکن مهر دانست و گفت: با توجه به تغيير قيمتها از مردم خواسته ميشود که آورده بيشتري داشته باشند و طبيعي است که مشکلاتي براي متقاضيان به وجود بيايد.

وي خاطرنشان کرد: يکي از عمدهترين مشکلات ما متروي هشتگرد است و با تخصيص اعتباري که دولت قول مساعد در زمينه آن داده،  بدون شک تا پايان امسال متروي هشتگرد بهصورت آزمايشي به بهرهبرداري ميرسد.