هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انـبـوه سـازان «بـسته خـروج مسـکـن از رکــود» به دولت پیشنهاد دادند

کانون سراسري انبوهسازان مسکن ايران بستهاي پيشنهادي براي خروج مسکن از رکود به دولت ارائه داد.

به گزارش پيام ساختمان، اين بسته پيشنهادي شامل يک مقدمه و سه بخش «عوامل تأثيرگذار بر افزايش مدت اجرا و قيمت تمامشده مسکن، نقد بسته سياستگذاريهاي دولت براي خروج غير تورمزا از رکود و پيشنهادات» است.

در «بسته پيشنهادي خروج مسکن از رکود» اعلامشده است که اين بسته حاوي مجموع نظرات کارشناسي شده کانون سراسري انبوهسازان مي باشد.

بر اساس اين گزارش، در بسته مذکور با استناد به آمار و ارقام، عوامل تأثيرگذار در حوزه صنعت ساختمان و مسکن کشور به تفکيک موردبررسي قرارگرفتهاند که عبارتند از: نياز به مسکن در 10 سال آتي، پيشبيني نياز به مسکن ارائهشده توسط وزارت راه و شهرسازي، مشکلات پيشبيني نياز به مسکن در برنامه وزارت راه و شهرسازي، عملکرد سازمان نظاممهندسي ساختمان، عملکرد شهرداريها، عملکرد بانکها، عملکرد دستگاههاي خدمات رسان ( برق، آب، فاضلاب، گاز)، عملکرد ثبتاسناد و املاک کشور و عملکرد سازمان تأمين اجتماعي.

همچنين در بخش ديگري از اين بسته، انبوهسازان با توجه به سوابق و تجارب خود و نيز آئيننامهها و دستورالعملهاي موجود، هزينههاي جانبي دستگاه خدمات رسان دولتي جهت يک مترمربع ساختمان مسکوني را به تفکيک محاسبه و درج کردهاند.

در بخش پيشنهادات نيز انبوهسازان ساختمان و مسکن با اشاره به دو مستند قانوني در زمينه تکليف دولت به تأمين مسکن براي آحاد جامعه؛ پيشنهادات خود را ارائه کردهاند که شامل: افزايش سقف و حجم تسهيلات بانکي براي تقويت قدرت خريد متقاضيان مسکن حداقل تا 80 درصد قيمت مسکن و قابلانتقال به خريداران، تأمين زمين جهت توليد انبوه مسکن، کوتاه کردن مسير صدور پروانه ساختمان و کاهش هزينههاي مربوطه، اصلاح عملکرد سازمانهاي نظاممهندسي، کاهش هزينههاي دستگاههاي خدمات رسان، اصلاح و رفع نقاط ضعف موجود در آييننامه اجرايي قانون پيشفروش ساختمان، اصلاح اصلاحيه ماده 5 قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني، اجازه ورود بخش خصوصي در بافتهاي فرسوده و سکونتگاههاي غيررسمي و مقاومسازي واحدهاي مسکوني ناامن و اعطاي تسهيلات ويژه با نرخهاي ويژه براي اين بخش از ساختوساز، پرداخت يارانه جهت کاهش اتلاف انرژي و تأمين منابع انرژي در ساختمانها، ارائه تسهيلات و آماده نمودن بسترهاي لازم براي صدور خدمات فني و مهندسي و فناوريهاي نوين، تهيه بستههاي تشويقي براي سازندگان، جلوگيري از افزايش هر نوع هزينهاي که منجر به افزايش هزينه توليد مسکن ميشود، نظارت بر نحوه توليد و توزيع مصالح ساختماني، تعريف مشخص و شفاف در مورد منابع مالي مربوط به بخش تسهيلات در بسته سياستگذاري دولت.

در بخش پاياني «بسته پيشنهادي خروج مسکن از رکود» پيشنهادات انبوهسازان در خصوص نوسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري و حاشيهنشيني آمده است.