هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

امضا فروشی تخلف رایج است

رييس سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور گفت: امضا فروشي از تخلفات رايج در بحث مسکن مهر است.

اکبر ترکان افزود: نظارت ضعيف بر روند ساخت مساکن مهر موجب شد که مهندسان ناظر با دريافت 30 هزار ريال بابت هر متر، بنا را تائيد کنند.وي اضافه کرد: مشکلات کنوني مسکن مهر ناشي از نظارتهاي ضعيف و غيرواقعي صورت گرفته است بهگونهاي که فنداسيون برخي از اين پروژهها ايراد اساسي دارد.

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور با تشريح وظايف سازمان نظاممهندسي ساختمان در سه بخش طراحي، اجرا و نظارت، از روند نظارت در اين حوزه گلايه کرد.وي با طرح اين سؤال که چرا بايد عمر ساختمان در ايران پايين باشد، گفت: با توجه به الزامي نبودن بحث طراحي ساختمان در بناهاي زير يک هزار متر توسط مجريان ذيصلاح، اين خلأ زمينه ورود فعالان ديگر مشاغل به حرفه ساختوساز را فراهم آورده و اين افراد به دليل نداشتن پرونده کاري بهراحتي تخلف ميکنند.

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور گفت: 80 درصد از درآمد شهرداريها از محل کميسيون ماده 100 و ماده پنج که درباره رسيدگي به تخلفات است، کسب ميشود.

ترکان همچنين با تأکيد بر اينکه «اطميناني از انجام کنترل کيفيت بر روي مصالح ساختماني داراي استاندارد اجباري ندارم»، افزود: فولاد فاقد مشخصات اکنون در سطح وسيعي از کشور توزيعشده است.

ترکان تأکيد کرد: نبايد اجازه داد توليدات فاقد کيفيت وارد بازار شوند که براي تحقق اين امر کارشناسان نظاممهندسي آمادگي دارند بر روند توليد مصالح بازديد و نظارت کنند.وي به خريداران توصيه کرد: املاک فاقد شناسنامه فني و ملکي را خريداري نکنند و در صورت مواجهه با چنين بناهايي حتي همکاران او در سازمان نظاممهندسي را مواخذه کنند.

وي گفت: در صورت رايج شدن امتناع مردم از خريد خانههاي فاقد شناسنامه فني و افزايش مطالبات مردم در اين حوزه بهطور حتم نظارت نيز افزايش مييابد.