هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آتش‌سوزی در مجتمع مسکونی

بامداد پنجشنبه  بيستم شهريورماه در پي تماس ساکنان يک ساختمان با سامانه 125 آتشنشاني، آتشنشانان ايستگاههاي 1، 5 و 52 و گروه امداد و نجات يک با بالابر و خودروي حامل دستگاه تنفسي و تشک نجات به محل حادثه اعزام شدند. اين حادثه به دنبال آتش گرفتن يک خودرو سواري در پارکينگ ساختمان مسکوني رخ داد و دود ناشي از آن از طريق راهپلهها به طبقات فوقاني ساختمان نفوذ کرد.

آتشنشانان پس از ايمنسازي محل حادثه با تجهيزات خاموشکننده ولولههاي آبدهي، آتشسوزي در پارکينگ ساختمان را قبل از سرايت به خودروهاي ديگر خاموش کردند.همزمان با مهار حريق گروهي از آتشنشانان به جستجو در طبقات پرداخته و حدود يکصد نفر از ساکنان شامل مرد، زن و کودک را که بر اثر انتشار دود در داخل واحدهاي خود گرفتار شده بودند به بيرون از ساختمان هدايت کردند. علت وقوع آتشسوزي از سوي کارشناسان آتشنشاني در دست بررسي است.

در اين حادثه چند نفر دچار دودگرفتگي شد که تعدادي از اين افراد بهصورت سرپايي درمان شده ولي سه نفر از آنان که حالشان مساعد نبود به مراکز درماني انتقال يافتند.