هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خشک‌سالی منابع آب را نصف کرده است

مديرعامل شرکت آب منطقهاي چهارمحال و بختياري گفت: وقوع سالهاي مستمر خشکسالي تمام منابع آبي و کشاورزي اين استان را به نصف کاهش داده است.  حسين صمدي در همايش ملي بحران آب در دانشگاه شهرکرد اظهار داشت: خشکسالي سطح آبخوانهاي زيرزميني اين استان را تا عمق 100متر کاهش داده است.وي افزود: در برخي دشتها نظيربروجن منابع آبخوانها حدود 50 متر عمق دارد و بسياري از آبخوانهاي ديگر نيز با چالش جدي مواجه شده است .

صمدي تصريح کرد: با وجود مصرف بيش از ظرفيت منابع آبي، سرمايهگذاري چنداني براي حفظ و احياي اين منابع در استان صورت نميگيرد.وي ادامه داد: کمبود شديد اعتبارات اجراي پروژههاي آبرساني به مناطق نيازمند را با تأخير مواجه کرده است .

صمدي افزود: با اين شرايط اجراي پروژههاي انتقال آب بين حوضهاي از چهارمحال و بختياري به استانهاي همجوار به کار کارشناسانه و علمي توسط مسئولان وزارت نيرو با تعيين حق آبه اين استان نياز دارد.اين مقام مسئول با بيان اينکه منابع آبي موجود در کشور جوابگوي نياز مردم نيست تصريح کرد: بايد در مسيري حرکت کرد که تا افق 1404 ميزان مصرف آب در شبانهروز از230 ليتر براي هر نفر به130ليتر کاهش يابد.

حسين صمدي با بيان اينکه 92درصد از آب کشاورزي از منابع زيرزميني با راندمان 30 درصد تأمين ميشود، افزايش بهرهوري آب در بخش کشاورزي را از ديگر راهکارهاي مؤثر براي مديريت و مصرف بهينه آب عنوان کرد