هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازسازی واحدهای خسارت دیده زلزله مورموری

رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي گفت: کار بازسازي واحدهاي خسارتديده در زلزله مورموري از اين هفته آغازشده و تا پرداخت تسهيلات بلاعوض بنياد مسکن از منابع خود اين اعتبارات را پرداخت ميکند. عليرضا تابش، با بيان اينکه بازسازي مناطق زلزلهزده شهرستان مورموري استان ايلام از اين هفته آغاز ميشود گفت: تفاوت اين زلزله با زلزلههاي مناطق ديگر اين بود که با فروريختن سقف هيچ آسيب جاني وارد نشد.وي افزود: واحدهاي شهري در اين مناطق سازههاي غير مقاوم داشته و نياز به تخريب و نوسازي کامل دارد. رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي با اشاره به اينکه کار آمارگيري واحدهاي زلزلهزده آغازشده است، گفت: بيش از 60 هزار واحد مسکوني نياز به نوسازي و 10 هزار واحد نيز نياز به تعمير و مرمت دارند.تابش در ادامه تصريح کرد: رئيسجمهور در خصوص بازسازي واحدهاي مسکوني در اين مناطق تأکيد بسيار کرده و تسهيلات لازم را تصويب کرده است. ضمن اينکه براي هر واحد شهري و روستايي 25 ميليون تومان تسهيلات در نظر گرفتهشده و 5 ميليون تومان کمک بلاعوض براي واحدهاي نوسازي شده و 2 ميليون تومان براي واحدهاي تعميري در نظر گرفتهشده است. رئيس بنياد مسکن با اشاره به اينکه تسهيلات اين مناطق بايد به بانک مرکزي ابلاغ و سهم بانکهاي عامل مشخص شود گفت: در حال حاضر بنياد مسکن با پرداخت تسهيلات بلاعوض از منابع خود کار بازسازي را آغاز کرده است.تابش در ادامه خاطرنشان کرد: