هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تأسیس شرکت تأمین سرمایه مسکن

اعضاي شوراي عالي بورس در جلسهاي به رياست وزير اقتصاد مجوز تأسيس نخستين شرکت تأمين سرمايه مسکن را صادر کردند.

 اعضاي اين شورا مصوب کردند که با توجه به اهميت تلاش براي خروج حوزه مسکن از رکود فعلي، اين شرکت ميتواند به مدت 3 سال از يکي از مصوبات پيشين همين شورا مبني بر لزوم حضور 3 گروه سهامداري با سهم حداکثر 35 درصد در چنين شرکتهايي مستثني باشد.

اعضاي شورا تصويب کردند که پس از پايان اين مدت سهساله، چنانچه شرکت مزبور به اهداف مندرج در اساسنامه خود دستيافت، بتواند با همين ترکيب به فعاليت خود ادامه دهد و در غير اين صورت بايد مطابق مصوبه اصلي شورا، با مشارکت سه سهامدار واقعي با سهم حداکثر هرکدام 35 درصد ادامه کار دهد.

70 درصد سهام پيشنهادي شرکت تأمين سرمايه مسکن متعلق به شرکت گروه سرمايهگذاري بانک مسکن است که 99 درصد سهام آن متعلق به بانک ملي ايران است.15 درصد سرمايه پيشنهادي شرکت تأمين سرمايه مسکن متعلق به گروه سرمايهگذاري مسکن و 15 درصد ديگر نيز متعلق به شرکت سرمايهگذاري تأمين آتيه مسکن خواهد بود.

اعضاي شوراي عالي بورس در ادامه جلسه، نماينده شوراي عالي بورس براي عضويت در کميته حسابرسي داخلي سازمان بورس را انتخاب و نيز با تمديد مأموريت عضو عليالبدل اين شورا در هيئت داوري بورس موافقت کردند. همچنين، تصميمگيري در خصوص راهاندازي ابزار مالي جديد و انتشار اوراق گواهي ظرفيت در بورس انرژي بهمنظور تأمين مالي حوزه تأسيس نيروگاهي با تعهد وزارت نيرو از ديگر مصوبات اين شورا بود.