هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولت برای رفع مشکلات مالی مسکن مهر لایحه بدهد

عضو کميسيون عمران مجلس گفت: براي رفع نيازهاي مالي پروژه مسکن مهر بهتر است دولت لايحهاي به مجلس ارائه دهد تا مدت زمان تأخير در تحويل مسکن مهر به خريداران کاهش يابد.

يوناتان بت کليا گفت: کميسيون عمران بهاتفاق وزرا، توانسته است نيازهاي مسکن مهر را بهتدريج حل کند.وي افزود: عباس آخوندي در جلسات متعدد با نمايندگان مجلس تأکيد کرده که رئيسجمهور و هيئتوزيران مصمم به اتمام مسکن مهر هستند تا با به سرانجام رسيدن اين پروژه ساير طرحهاي وزارت مسکن به اجرا درآيد.

نماينده آشوريان در مجلس شوراي اسلامي گفت: وزير به قول و قرارهايش با نمايندگان پايبند است. کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازي و نمايندگان سؤالکننده وظيفه تعامل دوسويه دارند که در صورت تداوم اين همکاريها ميتوان به رفع نيازهاي مالي پروژه مسکن مهر و ايجاد مراکز تفريحي، رفاهي ، بهداشتي و درماني و انتظامي اميدوار شد.

اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح کرد: پيشبيني اختصاص هزار ميليارد تومان براي سرمايهگذاري در زيربناهاي مسکن مهر در دل مالکان مسکن مهر يقيناً اميد ايجاد خواهد کرد و به آنان نويد ميدهد که مدت انتظارشان براي سکونت در مسکن مهر کوتاهتر ميشود.

وي يادآور شد: يکي از اشکالات کلي نظام مالياتي کشور اين است که مسئولان برنامهريزي مقطعي را جايگزين برنامهريزيهاي بلندمدت و با حسابوکتاب ميکنند. ازاينرو همواره کارها شروع ميشود و وقتي يک جايي به بنبست ميخورد تازه به فکر رفع مشکلات ميافتند. چنين وضعيتي در مسکن مهر نيز معضلات زيادي را به وجود آورده است و هر وزيري که مسئوليت وزارت راه و شهرسازي را بر عهده ميگيرد از سوي چندين نماينده و در چندين جلسه مورد سؤال قرار ميگيرد که چرا جديت در کاهش تأخيرها نيست.

بت کليا افزود: اما وزير راه و شهرسازي به قولهايش به نمايندگان وفادار است. بايد به ايشان فرصت کافي براي رفع مشکلات مالي و اجراي اين پروژه داد.