هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وام باید برای ساخت‌وسازباشد

منصور آرامي ،سخنگوي کميسيون عمران مجلس با بيان اين مطلب که وضعيت کنوني مسکن نيازمند وام براي ساخت است نه براي خريد، به پيام ساختمان گفت:  افزايش ساختوساز ميتواند بهتنهايي باعث رونق بازار مسکن شود.

نماينده مردم  بندرعباس در مجلس شوراي گفت: بايد بپذيريم وام ساخت بهتر از  وام خريد است .وي تصريح کرد: عدم توجه به بحث ساختوساز؛ سبب رکود ساختوساز، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و گران شدن مسکن ميشود، بنابراين بهتر بود دولت به سمت توليد و ساخت مسکن جديد پيش ميرفت.

سخنگوي کميسيون عمران مجلس با بيان اينکه بازار مسکن همچنان در رکود به سر ميبرد، خاطرنشان کرد: تا زماني که مسکن جديدي ساخته نشود اين رکود همچنان بر بازار مسکن حاکم خواهد بود