هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا شود

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تأکيد بر ضرورت احياي سازمان مديريت و برنامهريزي ،گفت: احياي سازمان مديريت زمينه تخصيص متوازن و تقسيم برابر بودجههاي استاني را فراهم ميکند و باعث ميشود که از اعمالنفوذ در اختصاص بودجه به برخي مناطق خاص جلوگيري شود.

سيد ناصر موسوي لارگاني به پيام ساختمان گفت: در حال حاضر ادارات کل معاونت نظارت و مديريت راهبردي رياست جمهوري در استان تحت نظارت استانداريهاي است درحاليکه بايد سازمان مستقلي وظيفه نظارت و برنامهريزي را در استانها انجام دهد تا مشکلات در زمينه تخصيص بودجههاي استاني رفع شود.

 وي افزود:بر اساس شنيدهها مقرر شده دولت تا يک ماه آينده زمينههاي احياي سازمان مديريت و برنامهريزي را فراهم کند.

اين نماينده مجلس ادامه داد: يکي از مشکلات در تخصيص بودجههاي استاني اين است که در بسياري از استانها به دليل فصل سرما که حدود 6 ماه به طول ميانجامد امکان فعاليت عمراني وجود ندارد.

 بنابراين دولت بايد در احياي سازمان مديريت و برنامهريزي زمينهها را فراهم کند که اين سازمان بتواند در برنامهريزيها تمامي جوانب را لحاظ کند.

 وي با انتقاد از تقسيمبندي بودجهها به استانها گفت:با نظر نمايندگان به برخي از استانها  50ميليارد تومان تخصيصيافته درحاليکه در برخي استانها که از لحاظ محروميت رتبه بالايي دارند  اين رقم 6 ميليارد تومان بوده است.