معيارهاي انتخاب سيستم BMS

شمار نشریه : 192

مهدي امين پور*

سيستم مديريتي ساختمان به يکي از گريزناپذيرترين شاخههاي علمي، تحقيقاتي و اجرايي در ساختمانها بهمنظور نظارت و کنترل خودکار تأسيسات تبديل گرديده است. همچنين با توجه به کمبود منابع انرژي در سطح جهان، اهميت مصرف بهينه سوخت بيشازپيش موردتوجه است. سيستم مديريتي ساختمان (BMS) وظيفه مديريت و کنترل وضعيت ساختمان را از لحاظ سرمايش و گرمايش، روشنايي، کنترل تردد امنيت، سيستم اعلام حريق  و ارتباط منطقي اين زيرسيستمها را که از طريق يک پردازش گر ديجيتالي الکترونيکي براي کنترل الگوريتمها استفاده ميشود و قابليت برقراري ارتباط با ديگر کنترلرها را امکان ميسازد.

 خريد، نصب و راهاندازي صحيح

 يک سيستمBMS سرمايهگذاري مهمي به شمار ميرود. اين سيستمها بهصورت يکپارچه و گرانقيمت هستند و نصب آنها ميتواند بهصورت مرحلهاي انجام شود. مديران تأسيسات بهمنظور اينکه BMS خريداريشده بهترين سيستم جهت نصب و اطمينان از برآورده کردن خواستههاي آنها بهمنظور رفع نيازهاي مصرفکننده باشد عواملي را جهت تصميمگيري و انتخاب خود در نظر ميگيرند. اين عوامل در زير بهطور مختصر بحث شده است.

قابليتهاي BMS

 توانايي BMS براي کنترل هزينه انرژي و اصلاح عملکرد اجزا از طريق کنترل از راه دور و همچنين کاهش اتلاف انرژي و هزينه نيروي انساني بهطوريکه آسايش و راحتي ساکنان را فراهم کند، بسيار حائز اهميت است. همچنين يکپارچه کردن توابع ساختمان و عملکردها در يک سيستم يکي از مهمترين مشخصههاي سيستمهاي اتوماسيون امروزي است.

انتخاب يک سيستم

 در انتخاب يک BMS بايد عواملي موردتوجه قرار گيرد. نخست ميبايست تأمين نياز مصرفکننده در پروژههاي مشابه در نظر گرفته شود،  ديگر اين كه بايد به مدتزماني كه سيستم در فعاليت تجاري خواهد بود توجه شود، سوم اين كه به آموزش كاملاً طبقهبنديشده براي پرسنل عملياتي و كاركنان تعميرات و نگهداري تأكيد شود و در آخر به حمايت، گارانتي و خدمات پس از فروش جهت يك دوره بلندمدت توجه شود.

محدوديتهاي سيستم

 BMS تمام مشکلات مربوط به حفاظت و عملکردها را بهبود نميبخشد. هر چند که اين سيستم به مؤثرتر بودن عملکردها کمک مي کند، اما نمي تواند تمام نقايص را پوشش دهد. از اين قبيل است عدم پيشگيري و برنامهريزيهاي حفاظتي.

مشخص کردن نيازهاي اتوماسيون

  BMS مي تواند نقايص موجود در عملکردهاي کنوني را مشخص کند، نمونه بارز کمبود و نواقصي که مديران تأسيسات را در مورد راهاندازي يک سيستم جديد اتوماسيون ترغيب مينمايد، عبارتاند از:

* استفاده زياد از انرژي

* بازدهي حفاظتي پايين

* عدم هماهنگي فعاليتهاي حفاظتي

* عدم توانايي تطابق سيستمهاي ساختمان براي تغيير نيازها و احتياجات ساکنان

* عدم هماهنگي ميان سيستمهاي مختلف ساختمان.

توانايي سيستم در مشخص کردن روند حرکت در آينده

 BMS انتخابشده در صنعت ساختمان بايد بهآساني بتواند خود را با روند حرکت رو به رشد در آينده تطبيق دهد. به اين طريق مديران تأسيسات ميتوانند در آينده تصميمات جديدي را بدون صرفه هزينه کلان اتخاذ کنند.

مکملي براي شرکتهاي نگهدارنده تأسيسات

BMS فرصتي عالي براي شرکتهاي تأسيساتي بهمنظور رقابت با ديگر شرکتهاي ساختماني در بازار، بهويژه براي شرکتهاي متوسط يا کوچک فراهم ميکند. اين کار را توسط ابزارهاي زير انجام ميدهد.

* توان اطلاعاتي: عمليات و عملکردهاي نگهداري به سمت يکپارچگي نزديک ميشود، و اين امر دستيابي به اطلاعات را براي پرسنل تأسيساتي امکانپذيرتر ميسازد و به آنها در شناخت مشکلات کمک ميکند تا بهخوبي تمامي مشکلات، حتي آنهايي که غيرقابل تشخيص و اخطار دادن هستند، را تشخيص دهند.

* استفاده مؤثر از کارکنان تأسيساتي و نگهداري: کنترل و مانيتورينگ از راه دور براي افزايش بازدهي.

* تشخيص خطاها: که هزينه تأسيساتي را کاهش و عمر مفيد سيستم را افزايش ميدهد و به برنامهريزي بهتر تأسيسات کمک ميکند.

علاوه بر تمامي موارد ذکرشده در بالا اهميت ادامه آموزش کارکنان را در مورد کليه سيستمهاي جديد مديريتي BMS را در بازار افزايش ميدهد.

*كارشناس برق