هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عايق رطوبتي

عايق كالايي است كه در دوام ساختمان و صرفهجويي در مصرف انرژي تأثير زيادي دارد اما متأسفانه در كشور ما آنچنانکه شايسته است استفاده از اين كالا در ساختمانها فراگير نشده و همچنان هدر رفت انرژي در ساختمانهاي كشور در حال افزايش است. با جديتر شدن معضل انرژي و اهميت يافتن مبحث 19 مقررات ملي ساختمان نزد دستگاههاي متولي صنعت ساختمان اميدهايي مبني بر بهكارگيري ابزار جلوگيري از هدررفت انرژي ايجادشده و عايقهاي رطوبتي و حرارتي بيشك مهمترين ابزار اين قانون خواهند بود. در ادامه سلسله مطالب پيام ساختمان با عنوان " كالاي برتر" اين بار انواع عايقهاي رطوبتي  را مورد بررسي قرار دادهايم.  با ذکر اين نکته كه مطالب عنوانشده توسط مصاحبهشوندگان لزوماً مورد تأييد نشريه نيست.

كاربرد عايق رطوبتي

علي فروزنده ، از شركت دكاوا به پيام ساختمان گفت:عايقهاي رطوبتي در صنايع مختلف مانند ساختمانها، لولههاي آب، بخار، گاز، نفت، پالايشگاه و پتروشيمي، صنايع هواپيماسازي، كشتيسازي، اسكله دريايي و مخازن با كيفيت بالا كاربرد دارد.

وي افزود: عايقكاري رطوبتي در قسمتهاي بيروني ساختمان صورت ميگيرد و مناطقي همچون بامها، ايوانها، كفهاي در تماس با زمين نمناك، كف سرويسها و آشپزخانه، شالودههاي در تماس با زمين نمناك، ديوارهاي زيرزمين و ديوارهاي در تماس با آب، قسمتهايي از قبيل پنجرههاي در تماس با محيط اطراف، درپوش و ديوار جانپناه، دودكشها، بدنه و كف استخرها و منابع آب و همچنين نماهايي كه در معرض بوران قرار دارند را شامل ميشود.

فروزنده در مورد خصوصيات عايق رطوبتي گفت: عايقهاي رطوبتي در  رديف محصولات خانواده نانو جاي ميگيرد، يعني بايد از پيچيدهترين و مرغوبترين مواد با فناوري نانو استفاده كرد تا در برابر پوسيدگي لولهها مقاومت كند، خاصيت ضد آب و ضد رطوبت داشته باشد، در برابر آتش مقاوم بوده و تا منفي 70 درجه سانتيگراد و مثبت 750 درجه سانتيگراد مقاومت  داشته باشد. 

وي عايق رطوبتي را به انواع سنتي و مدرن تقسيم كرد و ادامه داد: نوع سنتي متداولتر است و شامل قير و گوني است كه مواد اوليه آن بهوفور يافت ميشود. گوني بايد نو ،ريزبافت و كاملاً سالم و بدون آلودگي و چروك باشد كه معمولاً وارداتي است و قير نيز  از تقطير نفت خام حاصل ميشود. نوع مدرن هم عايقهايي است كه بهصورت رول يا شيت در طول و عرض و ضخامت موردنياز با پوششهاي فلزي و ساده توليد ميشود.

سادگي در نصب

رضا قنواتي، فروشنده نيز در خصوص عايقهاي رطوبتي به خبرنگار ما گفت: عايق قير و گوني يک نوع عايق سنتي است اما عايق ايزوگام که نوعي عايق مدرن به شمار ميرود ،  ايمني بيشتري دارد و در برابر رطوبت  و برف و باران مقاومتر از عايقهاي سنتي است.

وي افزود: عايقهاي با تكنولوژي بالايي هم به بازار آمده است كه بسيار داراي ايمني بالاتر و  نصب ساده هستند. اين عايقهاي پليمري بر عکس عايقهاي سنتي که اجراي آن مستلزم صرف وقت زياد بوده و بسيار مشكل است، عملكرد بسيار بهتري دارند و بهترين مزيت آنها سادگي در نصب، نازك بودن و قابليت انعطاف بعد از خشك شدن است.

تفاوتهاي عايق رطوبتي و حرارتي

نجمه رادمهر، از شركت آريانا پارس  در خصوص تفاوت عايقهاي رطوبتي و حرارتي به پيام ساختمان گفت: عايقهاي رطوبتي خارج از بنا كار ميشوند و از ورود رطوبت به داخل بنا جلوگيري ميكنند؛ درحاليکه عايقهاي حرارتي داخل بنا كار ميشوند و جهت جلوگيري از خروج انرژي از ساختمان كاربرد دارند.

وي افزود: مهمترين ويژگي عايقهاي رطوبتي آبگريز بودن آنهاست، يعني مولكولهاي آب يا رطوبت نميتوانند در اين عايقها نفوذ كنند و اين ويژگي بايد بهنوعي تقويتشده باشد كه جلوي تشعشع و تابش آفتاب خاصيت خود را حفظ كند. رادمهر ادامه داد:  بسياري از عايقها با عنوان عايق رطوبت شناخته ميشوند ولي درواقع عايق زير آب هستند و اگر در فضاي باز در مقابل تشعشع فرابنفش يا زير نور آفتاب قرار گيرند در مدت كمتر از 3 ماه خاصيت خود را از دست ميدهند.

رادمهر تصريح کرد: دومين ويژگي كه عايقهاي رطوبتي بايد داشته باشند نازك بودن و سهولت در اجراي آنها است. يعني نبايد فضاي زيادي را اشغال نموده و به ساختار بنا لطمه زيادي وارد كنند. ايزوگامها از اين نظر بهترين عايقهاي رطوبتي به شمار ميروند و براي داكتهاي كولرها و روي پشتبامها فوقالعاده هستند.  وي در مورد عايقهاي حرارتي گفت: خاصيت عايقهاي حرارتي اين است كه بايد ضخيم باشند و درعينحال وزن اضافي به بنا تحميل نكند و بتواند حرارت و انرژي را نيز مهار كند.

وي افزود: يكي از تفاوتهاي مهمي كه بين انواع عايقهاي حرارتي وجود دارد ماندگاري آنها است. عايقهاي حرارتي به سه نوع عايق پشمشيشه، پشم سنگ و پشم سراميك تقسيمبندي ميشود که  پشمشيشه نسبت به دو مورد ديگر بهداشتيتر و ايمنتر است درحاليکه ماندگاري فوقالعادهاي دارد و به اين سادگيها خراب نميشود . بهگونهاي که حتي اگر در معرض آب هم قرار بگيرد باز هم خواص عايق بودن خود را از دست نميدهد.

رادمهر در مورد دو عايق رطوبتي ديگر گفت: مشكل پشم سنگ اين است كه اولاً بسيار سنگين است و وزن زيادي به بنا تحميل نموده و حجم زيادي نيز اشغال ميكند .درحاليکه پشمشيشه اين كار را با قطر 2.5 سانتيمتر بهسادگي انجام ميدهد. عمر مفيد پشم سنگ نيز دو سال بيشتر نيست و بعد از دو سال به واسطه عوامل ميكروارگانيسم، باكتريايي و قارچي و همچنين گرم و سرد شدن ترکخورده و هوازده ميشود و ميريزد به همين جهت يك عايق صنعتي به شمار ميرود.

وي ادامه داد: دمايي كه پشم سنگ مهار ميكند حدود 2 هزار درجه به بالا است. عايق سوم  نيزپشم سراميك يا پشم سرباره است كه عايق فوقالعاده گراني است و بهعنوان عايق صنعتي در كورهها استفاده ميشوند و در بناهاي مسكوني يا بهصورت طبيعي كاربرد زيادي ندارد.

استاندارد عايق

رادمهر در پاسخ به اين سؤال كه آيا براي اين محصول استاندارد تعريفشده است، گفت: خود شركت آرياناپارس متصدي تعريف استاندارد  براي عايقهاي رطوبتي بود. درگذشته متأسفانه بسياري از عايقها وارد بازار ميشدند كه از استانداردهاي لازم برخوردار نبودند و دوام زيادي نداشتند. اين وضعيت بهصورت استانداردسازي تغيير پيداکرده و الان در مورد عايق حرارتي استاندارد تعريفشده داريم كه ترجمه صرف استانداردهاي بينالمللي نبوده و  منطبق با آنها و حتي بالاتر از استانداردهاي بينالمللي است.

قنواتي نيز در مورد استاندارد عايقهاي رطوبتي گفت: در مورد عايقهاي رطوبتي دو استاندارد وجود دارد: يكي عايقهاي رطوبتي پيشساخته مخصوص پي ساختمان يا عايق پي است و ديگري عايقهاي رطوبتي پيشساخته مخصوص سطوح خارجي يا عايق بام است. وي افزود: براي هر دو اين  عايقها  از طرف سازمان استاندارد ايران استاندارد تعريفشده كه با شماره 3880 و 3891 شناخته ميشود.

فروزنده هم در مورد عايقهاي رطوبتي گفت: من خود استاندارد كالايم را از پژوهشكده نفت و مركز تحقيقات ساختمان گرفتهام.

مشكلات بازار عايق

نجمه رادمهر در مورد مشكلات بازار عايق نيز گفت: عايق رطوبتي كالايي است كه از تخريب ساختمان جلوگيري ميكند و صرفهجويي بالايي را در مصرف انرژي موجب ميشود. اگر اين عايق درست و اصولي به كار برود 75 درصد و بعضاً ديدهشده تا 90 درصد جلوي هدر رفت انرژي را ميگيرد كه به معني مصرف برق كمتر، مصرف گاز كمتر و مصرف آب كمتر است. وي افزود: با تلاشهايي كه بهتازگي  در باب اعمال مبحث 19 مقررات ملي ساختمان به راه افتاده عايقها اهميت يافتهاند كه موجب اميدواري است.

رادمهر ادامه داد: بزرگترين مشكل ما تقلبي است كه نسبت به اين كالا و مخصوصاً برند ما در بازار انجام ميشود و در كارگاههايي با سوءاستفاده از نام آرياناپارس محصولات با كيفيت پايين توليد ميكنند و ميفروشند و متأسفانه  نميشود اين مشکل را مهار كرد.