هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   192   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پارتیشن

جداکننده و تقسيمکنندههاي موقت که جزو سازه اصلي معماري نيست را در معماري اصطلاحاً پارتيشن مينامند.

هر محيط كاري ميبايست پويا و قابلتغيير باشد ، چراكه فضاهاي كاري دائماً پيرو سياست كاري و يا شيوه خدماتدهي دستخوش تغييرات ميشود. بر اين اساس ديوارها و تيغههاي ثابت مانعي براي هرگونه تغيير بهحساب ميآيد ، لذا پارتيشنهاي اداري اعم از پارتيشنهاي دوجداره تا سقف ، پارتيشنهاي دوجداره تا نيمه  يا كوتاه ، پارتيشنهاي تك جداره تا سقف و پارتيشنهاي تك جداره كوتاه و پارتيشنهاي شيشهاي و..... مجزا کنندهاي مناسب و  قابلتغيير بهحساب ميآيد كه ميتواند پارتيشنهاي دوجداره ام دي اف ، پارتيشنهاي دوجداره شيشهاي و يا پارتيشنهاي دوجداره تركيبي باشد که تمامي آنها بهعنوان پارتيشن اداري شناخته ميشوند .

در ادامه سلسله مطالب کالاي برتر در اين شماره از نشريه، به بررسي بازار پارتيشن اداري پرداختهايم، با اين توضيح که مطالب ارائهشده نظرات توليدکنندگان، فروشندگان، واردکنندگان و مصرفکنندگان است و پيام ساختمان از نظرات موافق يا مخالف استقبال ميکند.

معيار انتخاب  پارتيشن اداري مناسب

آنچه در پارتيشن اداري ميبايست موردتوجه قرار گيرد همساني و هارموني آن با دكوراسيون اداري موجود و يا طراحي آن است. بهطوريکه با دكوراسيون مورد طراحي همسان بوده و سازهاي جدا تلقي نگردد. در بيشتر موارد از اين طريق پارتيشن اداري و دكوراسيون همسانسازي ميشوند  ولي زماني كه بازسازي كامل يك فضاي اداري مورد طراحي باشد ميتوان از هر دو طريق پارتيشن اداري را با دكوراسيون اداري همسان كرد.

مسعود آقابيگ، مديرعامل  شرکت نفيس کاران درباره انتخاب پارتيشن به پيام ساختمان گفت:مصرفکننده بايد متريال موردنظر خود (ام دي اف يا آلومينيوم) و خصوصيات اصلي پارتيشني که هست را مشخص کند . نکته اساسي در پارتيشن اداري اين است که پارتيشن بايد در محيط کارخانه تکميلشده باشد .چون برخي شرکتها در محل پروژه آن را نصب ميکنند که  در هيچ کجاي دنيا چنين کاري انجام نميشود و مرسوم نيست.

وي درباره ميزان مصرف پارتيشن در ادارات ايران اظهار داشت:ميزان مصرف آن در ادارات بسيار زياد شده و شرکتها ترجيح ميدهند که چينهبندي نکنند و در حال حاضر مصرف آن رو به رشد است .

مديرعامل  شرکت نفيس کاران درباره اينکه پارتيشن آلومينيوم بهتر است يا  ام دي اف گفت:پارتيشن آلومينيومي بهتر اما گرانتر است.در ايران پارتيشن  ام دي اف بسيار خوبي توليد ميشود. آلومينيوم متريال گرانتر و مقاومتري ميباشد اما ام دي اف نيز بسيار خوب است.البته ايتاليا و آلمان دو کشوري هستند که  در زمينه توليد پارتيشن مقام اول را دارند . وي ادامه ميدهد:موردي که اهميت زيادي دارد و معماران و مهندسان بايد رعايت کنند اين است که ابعاد و اندازههاي ثابت  اتاقها و ساختمان را داشته باشند و استاندارد ثابتي را در نظر بگيرند تا پارتيشن نياز به تغيير ساختار نداشته باشد.

آقا بيگ درباره ويژگي محصولات شرکت خود گفت:تمامي پارتيشنهاي اداري شرکت ما با هدف سهولت نصب و جابهجايي به شکل مدولار طراحي ميشوند.اين پارتيشنها بهگونهاي طراحيشدهاند که کمترين ميزان تخريب را در محيط نصب فراهم مينمايد .به دليل طراحي کاملاٌ مدولار پارتيشنها قابليت تغيير ساختار و ايجاد فرمهاي مختلف  بهسادگي فراهم ميشود .

وي درباره پارتيشن دوجداره گفت:پارتيشنهاي دوجداره نفيس کاران بهگونهاي ساخته و اجرا ميگردند تا کمترين ميزان عبور صدا در محيط حاصل شود.استفاده از شيشه و امکان عبور نور در پارتيشنهاي نفيس کاران ازجمله مزاياي اين سازه بوده و نقطه قوت استفاده از پارتيشن نسبت به ساير جداکنندهها ميباشد.همچنين مدولار بودن ، عايق صوت و حرارت ، عبور نور ، امکان جابهجايي ، از ويژگيهاي کلي پارتيشنهاي مناسب است.

مناسبترين ارتفاع پارتيشن

امير زند، مديرعامل شرکت پازل ستاپ درباره ارتفاع مناسب پارتيشن گفت: ارتفاع پارتيشن دوجداره در مدلهاي مختلف کاملاً اختياري است و ميتوان با توجه به نياز ما از پارتيشن ارتفاع مناسب را انتخاب کرد. بهعنوانمثال در فضاهايي که ما ميخواهيم فقط حريم کاري پرسنل مشخص شود ولي آنها بتوانند در موقع لزوم با يکديگر ارتباط ايجاد کنند ميتوان از پارتيشنهاي کوتاه نيم قد استفاده کرد ، طوري که کارکنان در هنگام نشستن از ديد خارج و در هنگام ايستادن يکديگر را ميبينند. در اين حالت معمولاً از ارتفاع 120 تا 150 استفاده ميشود که ميتوان با 20 تا 40 سانتيمتر از پارتيشن را پنجره و مابقي را پانل استفاده کرد و در مواقعي که نياز به ديوار داشته و هدف جداسازي کامل فضاها از يکديگر  باشد ميتوان پارتيشن را تا سقف ادامه داد تا فضاها داراي يک ديوار کامل شوند.

 مناسبترين پارتيشن

زند درباره انتخاب بهترين پارتيشن اظهار داشت: در برخي فضاها بنا بر حساس بودن فضاي کاري، ما به دنبال داشتن فضاهايي با حداکثر استقلال هستيم که اين امر ما را بر آن ميدارد تا پارتيشني را انتخاب کنيم تا بالاترين فضاي خصوصي را  هم از لحاظ بصري و هم ازلحاظ شنوايي به ما دهد که در اين صورت مناسبترين مدل، مدل پارتيشن دوجداره فيگارو ميباشد که بالاترين درجه آکوستيکي را دارا ميباشد و ازلحاظ بصري نيز با استفاده از کرکرههاي مياني بهطور دلخواه هر زمان ميتوانيم با بستن کرکره در حالت بسته نيز استقلال کامل ايجاد کنيم ولي در مواردي نيز که ميخواهيم فضا را بهصورت باز داشته باشيم ميتوانيم از پارتيشنهاي شانل با پانلهاي شيشهاي تمامقد استفاده نماييم.

پارتيشن آلومينيومي

آقابيک درباره پارتيشن آلومينيومي گفت:پارتيشن دوجداره آلومينيوم همان پارتيشن دوجداره است که اسکلت آن از آلومينيوم تشکيلشده است . البته کيفيت آلومينيوم مصرفي آن در برندها و کارخانههاي مختلف، متفاوت بوده و اين امر نيز کاملاً در کيفيت پارتيشن تأثير گذاشته است. سابق بر اين به علت مناسب بودن قيمت آلومينيوم استفاده از آلومينيوم در فريم پارتيشن رواج پيدا کرد ولي استقامت و قدرت ضربهگيري و زيبايي پارتيشن با فريم آلومينيوم نسبت به پارتيشنهاي با فريم چوبي و ام دي اف معمولاً پايينتر ميباشد.

پارتيشن دوجداره آکوستيک

زند درباره پارتيشن دوجداره آکوستيک گفت: در پارتيشن دوجداره آکوستيک از پانلهاي سايلنت استفادهشده و در قسمتهاي شيشهخور نيز از شيشههاي دوجداره آپرمين با گاز مياني سايلنت براي اولين بار استفاده ميشود که تکنولوژي اين نوع پارتيشن کاملاً اختصاصي است.

پارتيشن شيشهاي

 به گفته آقا بيگ ،شيشههاي ساده ، شيشههاي تمام سند بلاست و شيشههاي آرم دار ، انواع شيشههايي هستند که در پارتيشن امکان استفاده دارند.وقتي از سازههاي شيشهاي استفاده ميکنيم که ميخواهيم بالاترين و سريعترين ارتباط را بين کارمندان خود داشته باشيم و آنها علاوه بر ارتباط تلفني و الکترونيکي، بتوانند بهراحتي ارتباط بصري نيز داشته و از موقعيت يکديگر مطلع باشند. در اين نوع پارتيشنبندي شيشهاي کنترل مديريت نيز بهخوبي صورت ميگيرد        

  قيمت پارتيشن

 قيمت پارتيشن تک جداره از متري 50 هزار تومان تا 150 هزار تومان در بازار موجود است.قيمت پارتيشن دوجداره از متري 150 هزار تومان تا 300 هزار تومان است که بستگي به نوع آلومينيوم يا ام دي اف  آن دارد.پارتيشن شيشهاي نيز متري 150 تا 250 هزار تومان در بازار موجود است.